Παρασκευή, 04 Απριλίου 2008

Απόφαση 390/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου (50%) της εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» από τις εταιρείες «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ».

Απόφαση 390/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 390/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 3η Απριλίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

Παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών

Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης

Εγκρίνει

Γνωστοποιούσα/-ες

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης 

Με το από 14.11.2008  έγγραφο, οι εταιρείες «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» (εφεξής ΠΗΓΑΣΟΣ) και «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» (εφεξής ΔΟΛ) γνωστοποίησαν στην Ε.Α, την απόκτηση ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (T.V.E.)», με διακριτικό τίτλο «STUDIOS ΠΑΙΑΝΙΑΣ» (εφεξής T.V.E ή πωλήτρια εταιρεία)». Η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση συνίσταται στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία T.V.E από τις εταιρείες με την επωνυμία ΠΗΓΑΣΟΣ και ΔΟΛ.

Η ΠΗΓΑΣΟΣ και ο ΔΟΛ. δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο των εκδόσεων και στον βιομηχανικό εκτυπωτικό κλάδο. Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε την 6η Νοεμβρίου 2007, οι μέτοχοι της πωλήτριας εταιρείας, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ και ΔΟΛ 87.500 μετοχές στην κάθε μια συνολικής αξίας […]. Οι ανωτέρω μετοχές εκπροσωπούν ποσοστό 50% επί του μετοχικού κεφαλαίου της TVE. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 50% των μετοχών της TVE στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ και ΔΟΛ, σύμφωνα με τη γνωστοποιηθείσα συμφωνία […]

Η εν λόγω συγκέντρωση αφορά στις σχετικές αγορές παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών. Στην υπό κρίση συγκέντρωση η σχετική γεωγραφική αγορά είναι το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Το συνδυασμένο μερίδιο των εταιρειών στη σχετική αγορά μετά τη συγκέντρωση ανέρχεται στο […]%, συνεπώς σύμφωνα με το Τμήμα 6 παρ. iii, του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού 802/2004, από τη στιγμή που το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς ξεπερνάει το 15% υπάρχει οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά. Η σχετική αγορά παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών και η αγορά της τηλεόρασης διέπονται από κάθετες οικονομικές σχέσεις καθώς αποτελούν διαφορετικά στάδια παραγωγής για το ίδιο προϊόν. Από αυτά συμπεραίνεται ότι από την εν λόγω συγκέντρωση, ενισχύεται η κάθετη ολοκλήρωση των δύο ομίλων σε θέματα παραγωγής, εκμετάλλευσης και προβολής τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών. Στο εν λόγω μερίδιο πρέπει να προσμετρηθεί και επιπλέον ποσοστό επειδή η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων λαμβάνει χώρα και εντός του τηλεοπτικού σταθμού “MEGA CHANNEL”, η οποία «καταναλώνεται εσωτερικά» και ως μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμη δεν είναι μετρήσιμη.

Αναφορικά, με τις κάθετες αυτές σχέσεις, οι δύο όμιλοι Πήγασος και ΔΟΛ έχουν συνολικά το 46,18% του τηλεοπτικού σταθμού “MEGA CHANNEL”, το οποίο κατέχει το […] στην αγορά της τηλεόρασης σύμφωνα με τα στοιχεία διαφημιστικής δαπάνης της εταιρείας Media Services (μέσος όρος έτους 2007). Σύμφωνα με το Τμήμα 6 παρ. iii, του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού 802/2004, από τη στιγμή που οι δύο αγοράστριες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε αγορά επόμενου σταδίου και το συνδυασμένο τους μερίδιο ξεπερνάει το 25% υπάρχει και κάθετα επηρεαζόμενη αγορά.

Η εν λόγω συγκέντρωση αναμένεται να ενισχύσει την κάθετη ολοκλήρωση των δύο ομίλων στην αγορά παραγωγής και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά λόγω της μικρής επίδρασης στην οριζόντια αγορά, δεν φαίνεται ότι αυτή η ενίσχυση μπορεί να πλήξει τον ανταγωνισμό στα διάφορα στάδια παραγωγής του σχετικού προϊόντος. Επιπλέον, η Γ.Δ.Α δέχεται τα επιχειρήματα των γνωστοποιουσών εταιρειών περί δημιουργίας οικονομιών κλίμακος, ενίσχυσης της δυνατότητας επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και συνεπώς δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής, αύξησης της αποτελεσματικότητας με μετακύληση του οφέλους τόσο προς τους ενδιάμεσους όσο και προς τους τελικούς καταναλωτές. Τέλος, είναι κατανοητό ότι οι επενδύσεις σε έρευνα και σε τεχνολογία δύναται να οδηγήσουν και άλλες εταιρείες σε ανάλογες επενδύσεις με συνέπεια την αύξηση της αποτελεσματικότητας στο σύνολο του κλάδου και ίσως και σε συναφείς κλάδους (spill over effects).

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι εταιρείες ΔΟΛ και ΠΗΓΑΣΟΣ θα αποκτήσουν κοινό έλεγχο με ποσοστό 50% επί της πωλήτριας εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (joint venture). Ως εκ τούτου, δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β’ του ν.703/77, όπως ισχύει, καθόσον ο έλεγχος παραμένει κοινός. πρόκειται για μία κοινή επιχείρηση που θα αποφασίζει από μόνη της για στρατηγικά θέματα εμπορικής πολιτικής της και με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη της αγοράς παραγωγής και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών. Θα διαθέτει τη διαχείριση, τους χρηματοοικονομικούς πόρους, το προσωπικό και το ενεργητικό για την πραγματοποίηση της επιχειρηματικής της δράσης. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει συντονισμός ανταγωνιστικής συμπεριφοράς ούτε μεταξύ των μητρικών, ούτε μεταξύ των μητρικών και της κοινής. Σχετικά με το ερώτημα της επικάλυψης δραστηριοτήτων μεταξύ των μερών και της υπό σύσταση κοινής, τα γνωστοποιούντα μέρη παρείχαν επαρκείς διευκρινήσεις, τονίζοντας την έλλειψη επικάλυψης δραστηριοτήτων στην αγορά που δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση καθώς οι εν λόγω μητρικές εταιρείες αποκομίζουν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους από τις δραστηριότητές τους στον έντυπο τύπο.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού- Τμήμα Α΄ επιτρέπει την κατ΄άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την 14.11.2007 συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από τις εταιρείες «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (TVE)» σύμφωνα με την από 6-11-200 σύμβασης μεταξύ των δύο πρώτων εταιρειών και της «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑ.Ε», δεδομένου ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Βοηθήματα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!