Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Απόφαση 391/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 97,3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΤΣΙΟΥ ΑΕ- HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» από την εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΕ».
Απόφαση 391/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 391/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 17η Απριλίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

Εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πάσης φύσεως για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων- Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης

Δεν επιβάλει πρόστιμο

Γνωστοποιούσα/-ες ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες

ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΤΣΙΟΥ ΑΕ

Περίληψη Απόφασης 

Την 5.6.2007, η εταιρία ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ) μετά την με αρ. πρωτ. 2376/27.04.07 επιστολή της Υπηρεσίας μας, γνωστοποίησε σύμφωνα με το άρθρο 4α ν. 703/77 ως ισχύει, την εξαγορά από μέρους της του 97,3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΤΣΙΟΥ ΑΕ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΔΙΤΣΙΟΥ).

Η γνωστοποιηθείσα πράξη έλαβε χώρα δυνάμει του από 24.02.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης μετοχών με το οποίο η εξαγοράζουσα εταιρεία απέκτησε 18.000 επί συνόλου 18.500 ονομαστικών μετοχών της αγοραζόμενης. Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 46/22.9.2006 πράξη σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Συμβολαιογράφου Λάρισας Σπυριδούλας Ακριβούλη, συγχωνεύτηκε διά απορροφήσεως η εταιρία ΔΙΤΣΙΟΥ από την εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΕ» δια απορροφήσεως και η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2- 13636/28.9.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και η έγκριση αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ 12139/6.11.2006 ΦΕΚ.

Ο παγκόσμιος και εθνικός κύκλος εργασιών της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ για το έτος 2005, σύμφωνα με το άρ. 4στ, του ν. 703/77, όπως ισχύει, ανήλθε σε 24.741.795,52 ευρώ. Ο παγκόσμιος και εθνικός κύκλος εργασιών της εταιρείας ΔΙΤΣΙΟΥ για το έτος 2005, σύμφωνα με το αρ. 4στ του ν. 703/77, όπως ισχύει, ανήλθε σε 2.437.298,06 ευρώ.

Η σχετική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση είναι η αγορά εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πάσης φύσεως για βιομηχανική και οικιακή χρήση. Για τις ανάγκες της παρούσας υπόθεσης από γεωγραφικής άποψης η εν λόγω αγορά είναι η ελληνική επικράτεια όπου εκτείνεται ή δύναται να επεκταθεί το δίκτυο και αναπτύσσεται η δραστηριότητα των μερών.

Σύμφωνα με την Πρόταση της Υπηρεσίας, «η Γενική Διεύθυνση προτείνει την επιβολή προστίμου στην εταιρία ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΕ για την εκπρόθεσμη υποβολή γνωστοποίησης της πράξης συγχώνευσης με βάση το άρθρο 4α ν.703/77 όπως ισχύει, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του συνολικού κύκλου εργασιών όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ του ν. 703/77 όπως ισχύει. Σύμφωνα με την Απόφαση της Ε.Α. - Τμήμα Α’, «δεν επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε.» για μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της από 24.2.2006 συγκέντρωσης.

Ένδικα Βοηθήματα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!