Πέμπτη, 08 Μαϊος 2008

Απόφαση 393/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγουμένης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιρειών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και της « HACHETTE RIZZOLI INTERNATIONAL COMMUNICATIONS B.V» για την απόκτηση από την «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε» του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της μεταξύ τους κοινής επιχείρησης υπό την επωνυμία «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HACHETTE RIZZOLI A.E».

Απόφαση 393/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 393/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 8η Μαΐου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Περιοδικά
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4β ν. 703/1977 κ’ άρθρο 3 του ν.3952/2007
Διατακτικό Απόφασης

Εγκρίνει

Καταγγέλλουσα/-ες

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

Καταγγελλόμενη/-ες ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HACHETTE RIZZOLI A.E
Περίληψη Απόφασης   

Στις 7 Φεβρουαρίου 2008, η εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει, την από 25.01.2008 σύμβαση πώλησης μετοχών που υπογράφηκε μεταξύ της εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ και της εταιρείας HACHETTE RIZZOLI INTERNATIONAL COMMUNICATIONS B.V (εφεξής HACHETTE).  Δυνάμει της ως άνω σύμβασης, η ΠΗΓΑΣΟΣ (γνωστοποιούσα εταιρεία), η οποία είχε στην πλήρη κυριότητά της το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HACHETTE RIZZOLI Α.Ε. (εφεξής HR), αποκτά από την πωλήτρια εταιρεία HACHETTE το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας HR, και με τον τρόπο αυτό την αποκλειστική κυριότητα του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας HR. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πωλήσεως μετοχών, η HACHETTE θα πωλήσει, μεταβιβάσει και παραδώσει στην εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ […] που αντιπροσωπεύουν το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της HR, περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων εξ’ αυτών, ελεύθερες και καθαρές από οποιοδήποτε βάρος, μαζί με όλα τα δικαιώματα που τις συνοδεύουν κατά και μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης οποιουδήποτε μερίσματος ή άλλης διανομής η οποία έχει δηλωθεί ή πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμβάσεως. Το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η αγοράστρια εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ στην πωλήτρια εταιρεία HACHETTE για την μεταβίβαση των […]μετοχών της εταιρείας HR, που αντιπροσωπεύουν το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας HR, ανέρχεται στο ποσό των […].

Βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.3592/2007 η συγκέντρωση ελέγχου προσδιορίζει την έννοια της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η οποία υφίσταται όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) άλλης μορφής: α) είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του 35% στην επί μέρους σχετική αγορά της εμβέλειας του κάθε μέσου, είτε β) με την απόκτηση μεριδίου αγοράς: πρώτον, άνω του 32% στο σύνολο των δύο αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας, δεύτερον, άνω του 28% στο σύνολο των τριών αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τρία διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας και τρίτον, άνω του 25% στο σύνολο των τεσσάρων αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά μέσα της ίδιας εμβέλειας. Η γνωστοποιούσα εταιρία δραστηριοποιείται σε τρία μέσα της ίδιας εμβέλειας (πανελλαδική) και συγκεκριμένα στα περιοδικά, εφημερίδες και τηλεόραση, τόσο μέσω ιδίας δραστηριότητας όσο και μέσω των ανωτέρω αναφερομένων θυγατρικών της. Παράλληλα η εταιρία διαθέτει και έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) τοπικής εμβέλειας μέσω της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος. Η υπό κρίση συγκέντρωση διέπεται από το Ν.3592/2007 και επομένως ως σχετικές αγορές θεωρούνται οι αγορές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και συγκεκριμένα οι αγορές των περιοδικών, των εφημερίδων και της τηλεόρασης, καθώς και η αγορά του διαφημιστικού χώρου στον έντυπο τύπο (εφημερίδες και περιοδικά).

Η αγορά των περιοδικών διακρίνεται σε επιμέρους σχετικές αγορές ανάλογα με το περιεχόμενο τους, τη συχνότητα κυκλοφορίας τους, την κατηγορία αναγνωστών που στοχεύει και τέλος την τιμή, την ποιότητα και τον τρόπο παρουσίασης τους. Ο συνδυασμός των προαναφερθέντων διακριτών σχετικών αγορών μπορεί να δημιουργήσει νέες σχετικές αγορές, οι οποίες συχνά είναι δύσκολο να οριοθετηθούν με σαφήνεια, λόγω της συνύπαρξης περισσότερων χαρακτηριστικών κάθε προαναφερθείσας κατηγορίας, σε κάθε έντυπο. Ως αποτέλεσμα, η «τοποθέτηση» κάθε εντύπου σε μία «σαφώς οριζόμενη αγορά» καθίσταται ιδιαιτέρως πολύπλοκη. Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι στο Ν.3592/2007 δεν γίνεται λόγος για περαιτέρω διακρίσεις σχετικών αγορών στην αγορά των περιοδικών, ως σχετική αγορά για τους σκοπούς της παρούσης συγκέντρωσης δύναται να ληφθεί το σύνολο της αγοράς των περιοδικών και ως σχετική γεωγραφική αγορά το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Το μερίδιο της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό μερίδιο της αγοράς των περιοδικών, καθώς η εταιρία διαθέτει έντυπα τοπικής εμβέλειας, ειδικότερα, εκδίδει το περιοδικό ‘‘Close Up‘‘ που διατίθεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με βάση τα ανωτέρω μερίδια, ότι η υπό κρίση πράξη δεν οδηγεί σε συνολικό μερίδιο στην αγορά των περιοδικών το οποίο να ξεπερνά το 35% στην επί μέρους σχετική αγορά, όπως απαιτείται από το νόμο.

Το κριτήριο του ουσιαστικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. διαλαμβάνει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 α του άρθρου 3 του Ν. 3592/2007, βάσει του οποίου απαγορεύεται η συγκέντρωση επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. όταν:

α) μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις κατέχει/-ουν ήδη – πριν τη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης - δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά όπου δραστηριοποιείται το μέσο ή τα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά) ή

β) μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση σε μια από τις προαναφερόμενες αγορές μέσω της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. Βάσει του προαναφερόμενου άρθρου δεν απαιτείται η κατοχή ή απόκτηση δεσπόζουσας θέσης μέσω της συγκέντρωσης να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού, αφού αρκεί και μόνο για την απαγόρευση της υπό εξέταση κάθε φορά συγκέντρωσης επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. η κατοχή πριν τη συγκέντρωση ή η απόκτηση μέσω της συγκέντρωσης δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά.

Η παράγραφος 3 του Ν. 3592/2007 καθορίζει την έννοια της δεσπόζουσας θέσης, που συνιστά το ουσιαστικό κριτήριο του ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε., μέσω της καθιέρωσης αμάχητων τεκμηρίων, ήτοι συγκεκριμένων ποσοστών μεριδίων αγοράς.

Η μετατροπή του κοινού ελέγχου επί μιας επιχείρησης σε αποκλειστικό δε προκαλεί γενικά προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συναλλαγής δε μεταβάλλονται οι δείκτες συγκέντρωσης στην αγορά.

Επομένως, διαπιστώνεται ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, τόσο κατά την έννοια του Ν. 3592/2007 όσο και του Ν. 703/1977, αφενός δεν ξεπερνά τα οριζόμενα από το Ν. 3592/2007 μερίδια αγοράς, μη διαπιστούμενης συνεπώς κατοχής ή απόκτησης δεσπόζουσας θέσης, και αφετέρου δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού- Τμήμα Α΄ επιτρέπει την κατ΄ άρθρο 4β του ν. 703/1977 και το άρθρο 3 του ν.3592/2007 γνωστοποιηθείσα την 7.2.2008, με αριθμ. πρωτ. 786, συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του πλήρους ελέγχου (100%) από την εταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» επί της εταιρείας «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HACHETTE RIZZOLI Α.Ε.», σύμφωνα με την από 25.1.2008 σύμβαση αγοράς μετοχών που υπογράφηκε μεταξύ της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και της «HACHETTE RIZZOLI ΙΝΤERNATIONAL COMMUNICATIONS», καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν αποτελεί δεσπόζουσα θέση και ανεπίτρεπτο έλεγχο στις σχετικές αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 3592/2007, ούτε προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

 

Ένδικα Βοηθήματα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!