Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2008

Απόφαση 398/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου της εταιρείας «KALPINIS SIMOS ROM SRL» από τις εταιρείες «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «CONTALIA LIMITED».

Απόφαση 398/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 398/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 3η Ιουνίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Xαλυβουργικών προϊόντων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4β §1 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει

 

Γνωστοποιούσα/-ες

Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ. CONTALIA LIMITED
Ελεγχόμενη/-ες
KALPINIS SIMOS ROM SRL
Περίληψη Απόφασης 

Στις 5-3-2008 γνωστοποιήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, από τις εταιρείες «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ), «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ) και «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και όλες μαζί οι εταιρείες («τα συμβαλλόμενα ή γνωστοποιούντα μέρη»), η από 20-2-2008 Συμφωνία Μετόχων μεταξύ των δύο πρώτων εκ των ανωτέρω εταιρειών, ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ και ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ, και της κυπριακής εταιρείας συμμετοχών «CONTALIA LIMITED», (που είναι 100% θυγατρική της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ), σύμφωνα με την οποία, η εδρεύουσα στη Ρουμανία εταιρεία με την επωνυμία «KALPINIS SIMOS ROM SRL» (εφεξής εξαγοραζόμενη ή κοινή εταιρεία) από 100% θυγατρική της εταιρείας ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ, μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση συναλλαγής θα ελέγχεται από κοινού τόσο από την ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ όσο και από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.  Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση η κοινή εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στη Ρουμανία. Τα γνωστοποιούντα μέρη πάντως δηλώνουν ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα αναλόγως με την πορεία των δραστηριοτήτων της, η κοινή επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Προ της συναλλαγής οι εταιρείες ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, πραγματοποιούσαν εξαγωγές στη χώρα αυτή.

Ο κλάδος των χαλυβουργικών προϊόντων περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες, κάθε μια από τις οποίες αποτελεί διακριτή σχετική αγορά προϊόντος: α) πλατέα προϊόντα (φύλλα – ταινίες), β) επιμήκη προϊόντα, γ) σωλήνες κατασκευής και δ) συρματουργικά προϊόντα. Η αγορά των ελατών επιμηκών προϊόντων χάλυβα η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που παράγονται από την πρωτογενή και δευτερογενή επεξεργασία του χάλυβα και των οποίων η χρήση περιορίζεται στα λεγόμενα έργα πολιτικού μηχανικού, αποτελεί χωριστή αγορά. Στα επιμήκη προϊόντα χάλυβα περιλαμβάνονται: (α) ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος (β) το χονδρόσυρμα (γ) το δομικό πλέγμα (δ) ο μορφοσίδερος και ο μανδύας (πλέγμα κολώνας). Σύμφωνα με πάγια νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγορά «διανομής χαλυβουργικών προϊόντων» αποτελεί χωριστή αγορά από εκείνη της «παραγωγής και απευθείας πώλησης χαλυβουργικών προϊόντων». Όπως έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αγορά της «διανομής χαλυβουργικών προϊόντων» περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

1. Αποθήκευση και διανομή χαλυβουργικών προϊόντων (steel stockholding), για την κάλυψη των αναγκών κυρίως μικρών και μεσαίων πελατών με συγκριτικά μικρές ποσότητες χάλυβα που δεν είναι επαρκείς για να δικαιολογούν την απευθείας πώληση από τους παραγωγούς. Τα προϊόντα χάλυβα είναι διαθέσιμα για άμεση παράδοση, υπηρεσία που δεν είναι σε θέση να παρέχουν οι παραγωγοί των προϊόντων χάλυβα.

2. Αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή χαλυβουργικών προϊόντων μέσω κέντρων εξυπηρέτησης (steel service centres), τα οποία αγοράζουν χαλυβουργικά προϊόντα από τους παραγωγούς χάλυβα και εν συνεχεία τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών τους οι οποίοι είναι είτε μεγάλοι καταναλωτές (όπως π.χ κατασκευαστές αυτοκινήτων), είτε διανομείς, είτε πελάτες όλων των ειδών και μεγεθών.

3. Διαμεσολάβηση με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου ("Streckengeschaft"), όπου ο πελάτης αναθέτει την παραγγελία στο διανομέα (stockholder), αλλά η παράδοση πραγματοποιείται από τον παραγωγό. Με άλλα λόγια, δημιουργεί σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας μεταξύ του διανομέα και του παραγωγού. Αυτή η μορφή διανομής χάλυβα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στην Ελλάδα.

Αυτές οι τρεις δραστηριότητες συνιστούν την αγορά «διανομής χαλυβουργικών προϊόντων», ενώ, σε καμία από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεώρησε απαραίτητο ή σκόπιμο να διαιρέσει περαιτέρω την αγορά αυτή. Η αγορά της «επεξεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων» είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με αυτήν της «διανομής χαλυβουργικών προϊόντων».

Από τις ως άνω αναφερθείσες σχετικές αγορές προϊόντος, οι αγορές ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ αποτελούν επηρεαζόμενες αγορές δεδομένου ότι τα μερίδια των συμμετεχουσών στην υπό κρίση πράξη εταιρειών εκτιμώνται ότι ξεπερνούν το 15%.  Οι αγορές ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ δεν αποτελούν επηρεαζόμενες αγορές δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς των εμπλεκόμενων εταιρειών στην υπό κρίση πράξη δεν ξεπερνάει το 15%.

Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών, την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ΄αριθ. πρωτ 3269/29.5.2008 εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!