Πέμπτη, 05 Ιουνίου 2008

Απόφαση 400/2008

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ» από την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Απόφαση 400/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 400/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Ιουνίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Παραγωγής κ’ Εμπορίας έτοιμου Σκυροδέματος
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4α επομ. ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει. Επιβάλει Πρόστιμο για παράβαση υποχρέωσης για εμπρόθεσμη γνωστοποίηση
Γνωστοποιούσα/-ες LAFARGE BETON
Ελεγχόμενη/-ες

ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης 

Στις 23.3.2007, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κοινοποίησε στην Γ.Δ.Α την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έγκρισης της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.», «Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» και «ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης από την πρώτη. Έπειτα από σχετική έρευνα, η Γ.Δ.Α διαπίστωσε ότι α) η εξαγορά κατά 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» από την «LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.» είχε γνωστοποιηθεί, ως όφειλε βάσει του άρθ. 4α ν.703/77, όπως ισχύει, στην Γ.Δ.Α στις 2.5.06 (ημ. αρ. πρωτ. 2427/2.5.06), αλλά β) η εξαγορά κατά 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.» δεν είχε γνωστοποιηθεί, ως όφειλε βάσει του αρθ. 4α ν. 703/77, όπως ισχύει στην Γ.Δ.Α.. Κατόπιν τούτου, η Γ.Δ.Α απέστειλε στην εταιρεία LAFARGE BETON επιστολή με την οποία την ενημέρωνε για την υποχρέωση της για γνωστοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/77 όπως ισχύει. Στη συνέχεια, η εταιρεία LAFARGE BETON προέβη στις 11.1.2008 σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4α ν.703/77, ως ισχύει, της εξαγοράς από αυτήν του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ή εξαγοραζόμενη), προσκομίζοντας τα σχετικά με τη συγκέντρωση στοιχεία. Η εν λόγω εξαγορά έλαβε χώρα δυνάμει της από 1.3.2006 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών με την οποία η εξαγοράζουσα εταιρεία απέκτησε το 100% των ονομαστικών μετοχών της εξαγοραζόμενης.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση η σχετική αγορά προϊόντων ή και υπηρεσιών που αφορά η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, είναι η αγορά παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόχρεη εταιρεία LAFARGE, μετά τη σχετική επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, προέβη στις 11.11.2008 σε γνωστοποίηση της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ δυνάμει της από 01.03.2006 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών με την οποία η εξαγοράζουσα εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών της εξαγοραζόμενης, ήτοι 21 μήνες περίπου μετά τη λήξη της υπό του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μήνα, και επομένως ήταν εκπρόθεσμη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρόστιμο που μπορεί να επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρεία LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΒΕΕ, εφόσον ληφθεί υπόψη ο συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων δύναται να κυμανθεί από 3.000 ευρώ έως […] ευρώ και εφόσον ληφθεί υπόψη ο συνολικός εθνικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων δύναται να κυμανθεί από 3.000 ευρώ έως και […] ευρώ. Η καθυστέρηση της γνωστοποίησης της υπό κρίση εξαγοράς, η οποία σημειωτέον πραγματοποιήθηκε μετά την αποστολή σχετικής επιστολής από την Γ.Δ.Α, οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπόχρεης προς τούτο εταιρείας LAFARGE.

Σύμφωνα με την Απόφαση, προκύπτει χωρίς αμφιβολία υπαιτιότητα της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE για την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση. Αυτό άλλωστε καταδεικνύεται και από την αμέλειά της, η οποία συνίσταται και στην μη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης εντός 30 ημερών από την μεταβίβαση των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, αλλά και στην εκ νέου αμέλειά της να γνωστοποιήσει την συγκέντρωση ύστερα από την ειδοποίηση της Γ.Δ.Α στις 13.7.2007. Τελικώς, η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στις 11.1.2008, μαζί με μία άλλη εκπρόθεσμη γνωστοποίηση, αυτή της εξαγοράς από την εταιρεία LAFARGE, της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά συνέπεια, προκύπτει μία κατ’έξακολούθηση πρακτική της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE να γνωστοποιεί εκπροθέσμως τις πραγματοποιηθείσες συγκεντρώσεις της, είτε πριν, είτε μετά από σχετική ενημέρωση για την υποχρέωσή της από τη Γ.Δ.Α. Από την πλευρά της, η υπόχρεη εταιρεία LAFARGE επικαλείται παραδρομή ως προς την εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης, πλην όμως δεν εξηγεί ποια ακριβώς ήταν τα στοιχεία που προκάλεσαν την κατ’εξακολούθηση εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων. Η επίκληση λόγων παραδρομής, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση των στοιχείων αυτής, κρίνεται αναιτιολόγητη και αβάσιμη, και δεν αρκεί να άρει την υπαιτιότητα της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE και την μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, κατ’άρθρον 4α ν.703/1977. Τέλος, απορριπτέα κρίνονται τα υπό της εταιρείας LAFARGE επικαλούμενα περί ελλείψεως δόλου, προφανώς ως μη νόμιμα και αβάσιμα, αφού για τη επιβολή προστίμου αρκούσης κατά νόμο της υπαιτιότητας εξ’ αμελείας.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εκτεθέντων, του κύκλου εργασιών της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE που ανέρχεται σε […] ευρώ για το έτος 2005, και της εξαγοραζόμενης που ανέρχεται σε […] ευρώ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού- Α΄ Τμήμα, εξαντλώντας τα όρια επιείκειάς της, ορίζει το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου σε 6.000 € (έξι χιλιάδες ευρώ).

 

Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!