Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2008

Απόφαση 402/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ» από την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Απόφαση 402/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 402/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Ιουνίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Παραγωγής κ’ εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4α επομ. ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλει πρόστιμο για παράβαση υποχρέωσης εμπρόθεσμης γνωστοποίησης.
Γνωστοποιούσα/-ες LAFARGE BETON
Ελεγχόμενη/-ες ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ
Περίληψη Απόφασης

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ» από την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Στις 21.06.2007 (ημ.αρ.πρωτ. 3637/21-06-2007) η εξαγοράζουσα εταιρεία LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστοποίησε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4α του νόμου 703/77, όπως ισχύει, την εξαγορά του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ Α.Ε.». Ύστερα από έλεγχο του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η LAFARGE είχε προβεί και στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ (εφεξής ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ή εξαγοραζόμενη), και για το λόγο αυτό απέστειλε επιστολή  στην εταιρεία LAFARGE για την παροχή διευκρινιστικών στοιχείων σχετικά με την ως άνω στο θέμα αναφερόμενη συγκέντρωση. Κατόπιν περαιτέρω ελέγχου των στοιχείων η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η συγκέντρωση μεταξύ LAFARGE και ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ δεν είχε γνωστοποιηθεί στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ως όφειλε και ενημέρωσε σχετικώς την εξαγοράζουσα εταιρεία. Κατόπιν τούτου, στις 11.01.2008 η εταιρεία LAFARGE γνωστοποίησε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4α ν.703/77, ως ισχύει, την εξαγορά από μέρους της του 100% των μετοχών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με το άρθρο 4α του νόμου 703/77, όπως ισχύει. Η γνωστοποιηθείσα πράξη έλαβε χώρα δυνάμει της από 05.02.2007 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών με την οποία η εξαγοράζουσα εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών της εξαγοραζόμενης. Οι εταιρείες ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ και LAFARGE, σύμφωνα με το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος. Ως εκ τούτου, η σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση θεωρείται η παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Η εταιρεία LAFARGE κατά το 2006 δραστηριοποιείται στο νομό Αττικής, ενώ η εξαγοραζόμενη εταιρεία στο νομό Φθιώτιδας.

Στην υπό κρίση υπόθεση, η απόκτηση στις 05.02.2007 από την εταιρεία LAFARGE του ελέγχου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ αποτελεί συγκέντρωση κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 703/77. Η παρούσα συγκέντρωση υπόκειται στην εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης, δεδομένου ότι πληρούται τουλάχιστον το κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών εφόσον ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στην εθνική αγορά ξεπερνά το ποσό των 15.000.000 ευρώ για το έτος 2006. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόχρεη εταιρεία LAFARGE, μετά τη σχετική επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, προέβη σε γνωστοποίηση της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ δυνάμει της από 05.02.2007 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών με την οποία η εξαγοράζουσα εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών της εξαγοραζόμενης, στις 11.1.2008.

Στην υπό κρίση περίπτωση, η μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ στην LAFARGE γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα από την υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρεία, καθώς η μεταβίβαση των μετοχών έγινε στις 05.02.2007 και η γνωστοποίηση της έγινε στις 11.01.2008, ήτοι 10 περίπου μήνες μετά τη λήξη της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μήνα. Η καθυστέρηση της γνωστοποίησης της υπό κρίση εξαγοράς, η οποία σημειωτέον πραγματοποιήθηκε μετά την αποστολή σχετικής επιστολής από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις 13.7.2007, οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπόχρεης προς τούτο εταιρείας LAFARGE, η οποία ανήκει σε μεγάλο πολυεθνικό όμιλο και με μεγάλη παρουσία στη χώρα μας, και όφειλε να γνωρίζει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της. Εξάλλου, η εταιρεία προς δικαιολόγηση τής μη γνωστοποίησης της ως άνω συγκέντρωσης αναφέρει ότι αυτή έγινε εκ παραδρομής.

Σύμφωνα με την Απροκύπτει χωρίς αμφοβολία υπαιτιότητα της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE για την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση. Αυτό άλλωστε καταδεικνύεται και από την αμέλειά της, η οποία συνίσταται και στην μη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης εντός 30 ημερών από την μεταβίβαση των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, αλλά και στην εκ νέου αμέλειά της να γνωστοποιήσει την συγκέντρωση ύστερα από την ειδοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις 13.7.2007. Τελικώς, η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στις 11.1.2008 μαζί με μία άλλη εκπρόθεσμη γνωστοποίηση, αυτή της εξαγοράς από την εταιρεία LAFARGE, της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά συνέπεια, προκύπτει μία κατ’έξακολούθηση πρακτική της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE να γνωστοποιεί εκπροθέσμως τις πραγματοποιηθείσες συγκεντρώσεις της, είτε πριν, είτε μετά από σχετική ενημέρωση για την υποχρέωσή της από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Από την πλευρά της, η υπόχρεη εταιρεία LAFARGE επικαλείται παραδρομή ως προς την εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης, πλην όμως δεν εξηγεί ποια ακριβώς ήταν τα στοιχεία που προκάλεσαν την κατ’εξακολούθηση εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων. Η επίκληση λόγων παραδρομής, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση των στοιχείων αυτής, κρίνεται αναιτιολόγητη και αβάσιμη, και δεν αρκεί να άρει την υπαιτιότητα της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE και την μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, κατ’άρθρον 4α ν.703/1977. Τέλος, απορριπτέα κρίνονται τα υπό της εταιρείας LAFARGE επικαλούμενα περί ελλείψεως δόλου, προφανώς ως μη νόμιμα και αβάσιμα, αφού για τη επιβολή προστίμου αρκούσης κατά νόμο της υπαιτιότητας εξ’ αμελείας.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εκτεθέντων, του κύκλου εργασιών της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE που ανέρχεται σε 92.986.572 ευρώ για το έτος 2006, και της εξαγοραζόμενης που ανέρχεται σε 137.995,88 ευρώ, όπως επίσης και το γεγονός ότι η εξαγορά της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ απέβλεπε στην απόκτηση ακινήτου που χρησιμοποιούνταν ήδη από αυτήν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού- Α΄ Τμήμα, εξαντλώντας τα όρια επιείκιaς της, ορίζει το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου σε 9.000 € (εννιά χιλιάδες ευρώ).

Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!