Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2008

Απόφαση 403/2008

Όλγας-Ανίτας Ραφτοπούλου ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» και «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Απόφαση 403/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 403/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Ιουνίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Παραγωγή και Εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών πάσης φύσεως
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4α’ επομ. ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλει  Πρόστιμο για παράβαση υποχρέωσης εμπρόθεσμης γνωστοποίησης
Γνωστοποιούσα/-ες  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ελεγχόμενη/-ες ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Περίληψη Απόφασης  

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» και «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Στις 21-12-2006, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κοινοποίησε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, την με αριθ. Κ2-17454 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η από 5-12-2006 συγχώνευση με απορρόφηση, των εταιρειών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» και «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ». Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπό κρίση συγχώνευσης, η Γ.Δ.Α απέστειλε επιστολές στην εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ για την παροχή ορισμένων στοιχείων όπως τον κύκλο εργασιών και τα μερίδια των συμμετεχουσών στην συγκέντρωση εταιρειών καθώς και το εάν η εν λόγω πράξη αφορούσε ενδοομιλική συναλλαγή. Η εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ απέστειλε στη Γ.Δ.Α τα ζητηθέντα στοιχεία και δήλωσε ότι οι δύο εταιρείες, ΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΙΓΜΑ, ήταν ανεξάρτητες πριν την υπό κρίση πράξη. Κατόπιν αυτού η Γ.Δ.Α κάλεσε την απορροφώσα εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ να προβεί σε γνωστοποίηση της συγκέντρωσης καθώς πληρούσε τις προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, η οποία και το έπραξε στις 3-10-2007, προσκομίζοντας τα σχετικά με τη συγκέντρωση στοιχεία. Ειδικότερα, στις 3-10-2007, η εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ισχύει, την συγχώνευση των εταιρειών ΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΙΓΜΑ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Με την πράξη αυτή, οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας θα κατέχουν συνολικά το %[…] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι μέτοχοι της απορροφώσας το […]%.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση η σχετική αγορά προϊόντων ή και υπηρεσιών που αφορά η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση είναι η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών πάσης φύσεως. Σύμφωνα με στοιχεία της απορροφώμενης εταιρείας  η εταιρεία ΣΙΓΜΑ δραστηριοποιείται στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών πάσης φύσεως στο νομό Βοιωτίας ενώ η εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ δραστηριοποιείται στο νομό Αττικής.

Στην υπό κρίση υπόθεση, η απορρόφηση της ΣΙΓΜΑ από την εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ έχει ως συνέπεια την απόκτηση του ελέγχου της πρώτης εταιρείας από τη δεύτερη και αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του νόμου και υπόκειται στην εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης, δεδομένου ότι πληρούται τουλάχιστον το κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ προέβη σε γνωστοποίηση της συγχώνευσής της με την εταιρεία ΣΙΓΜΑ στις 3-10-2007 όχι όμως και η εταιρεία ΣΙΓΜΑ. Πλην όμως, ύστερα από την γνωστοποίηση από πλευράς της ΑΓΓΕΛΟΥ, με το από 6.6.2008 συμπληρωματικό υπόμνημα ότι είχε προηγηθεί συμφωνητικό μεταβίβασης και αγορά μετοχών της «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» σε αυτήν, από τον Ιανουάριο του 2006, την προφορική έκθεση του ως άνω περιστατικού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Α΄Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και την προσκόμιση μαζί με το σχετικό υπόμνημα φωτοτυπικού αντιγράφου του διπλοτύπου καταβολής του αναλογούντος φόρου μεταβίβασης μετοχών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τεκμαίρεται βάσιμα ότι πράγματι είχε προηγηθεί μεταβίβαση των μετοχών της «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», η οποία δεν είχε εγκαίρως γνωστοποιηθεί στην Γ.Δ.Α, ως εκ τούτου απαλλάσσεται η ήδη απορροφηθείσα εταιρεία της «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» της γνωστοποίησης της συγκέντρωσης, η οποία βαρύνει αποκλειστικά και μόνον την «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ». Η ολοκλήρωση της πράξης απορρόφησης της εταιρείας ΣΙΓΜΑ από την εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ πραγματοποιήθηκε στις 20-12-2006, ενώ η γνωστοποίηση από την εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ έγινε στις 3-10-2007 ήτοι 8 μήνες και 13 ημέρες μετά τη λήξη της υπό του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μήνα, και επομένως ήταν εκπρόθεσμη. Η δε εταιρεία ΣΙΓΜΑ, όπως προαναφέρθηκε, και για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω, απαλλάσσεται της υποχρέωσης γνωστοποίησης της απορρόφησής της από την εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΥ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ επιβάλλει πρόστιμο τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ στην εταιρεία ««ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» για την υπαίτια παράβαση της υποχρέωσης της προς εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της εις το σκεπτικό της παρούσας από 05.12.2006 συγκέντρωσης.
Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!