Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Απόφαση 405/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 28.3.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (STAR CHANNEL)» από την εταιρεία «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (STAR INVESTMENTS Α.Ε.)».

Απόφαση 405/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 405/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιουνίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4β παρ.1  επομ. ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (STAR INVESTMENTS Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (STAR CHANNEL)
Περίληψη Απόφασης

Στις 28/03/08 η εταιρεία «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο και εφεξής «STAR INVESTMENTS» γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξαγορά του 100% της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο και εφεξής «STAR CHANNEL».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για συγκέντρωση με τη μορφή υπαγωγής της ανώνυμης εταιρείας «STAR CHANNEL» στην ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών (holding) «STAR INVESTMENTS». Σύμφωνα με το έντυπο γνωστοποίησης (σελ. 1), με την υπαγωγή αυτή, η «STAR CHANNEL» γίνεται θυγατρική της εταιρείας «STAR INVESTMENTS» κατά το 100% του κεφαλαίου της. Η διαδικασία της υπαγωγής είναι η εξής: οι μέτοχοι της εταιρείας «STAR CHANNEL» εισφέρουν τις μετοχές τους (εισφορά σε είδος) στην εταιρεία «STAR INVESTMENTS», (με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «STAR INVESTMENTS» κατά το ποσό της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «STAR CHANNEL»), στη συνέχεια οι μέτοχοι της θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν νέες μετοχές που εκδίδονται από τη μητρική εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του κεφαλαίου της. Με τον τρόπο αυτό, η «STAR INVESTMENTS» γίνεται αποκλειστικός μέτοχος (αποκτά το 100%) της εταιρείας «STAR CHANNEL» και οι μέτοχοι της τελευταίας γίνονται μέτοχοι στη μητρική εταιρεία συμμετοχών «STAR INVESTMENTS».

Σημειώνεται ότι στις 14/02/08 η εταιρεία «STAR INVESTMENTS» γνωστοποίησε στη Γ.Δ.Α. την εξαγορά του 100% των εταιρειών «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΔΙΕΣΗ FM)» και «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ Ε.Π.Ε (με διακριτικό τίτλο ΔΡΟΜΟΣ FM)», βάσει του άρθρου 4α παρ. 1 του Ν. 703/77. Σύμφωνα με το παρόν έντυπο γνωστοποίησης, η διαδικασία της ένταξης των δύο ραδιοφωνικών σταθμών στη «STAR INVESTMENTS» δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (έντυπο γνωστοποίησης, σελ. 6). Επίσης, δεν έχουν υποβληθεί ακόμη τα σχετικά έγγραφα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ούτε για την εξαγορά των δύο ραδιοφωνικών σταθμών «ΔΙΕΣΗ» και «ΔΡΟΜΟΣ» ούτε για την εξαγορά του «STAR CHANNEL», όπως απαιτεί η ειδική περί μέσων μαζικής ενημέρωσης νομοθεσία (βλ. άρθρο 6 παρ. 11 Ν. 2328/95).

Η εν λόγω συγκέντρωση αφορά στη σχετική αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και συγκεκριμένα αυτή της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Η σχετική γεωγραφική αγορά είναι το σύνολο της ελληνικής επικράτειας για την επιμέρους σχετική αγορά της τηλεόρασης και ο νομός Αττικής για την αγορά του ραδιοφώνου. Η γνωστοποιούσα εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα μέσο πανελλαδικής εμβέλειας (έναν τηλεοπτικό σταθμό) και σε δύο μέσα τοπικής εμβέλειας στο νομό Αττικής. Η εταιρεία «STAR INVESTMENT» πριν την εξαγορά της «STAR CHANNEL» δε δραστηριοποιούταν στην αγορά της τηλεόρασης, οπότε το μερίδιο αγοράς που προκύπτει από την εν λόγω συγκέντρωση στην αγορά της τηλεόρασης ισούται με το σύνολο του μεριδίου της εταιρείας «STAR CHANNEL» στην αγορά αυτή. Ακόμη, δραστηριοποιείται στην αγορά ραδιοφώνου μόνο σε μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας στο νομό Αττικής, οπότε και δεν ισχύουν οι περιορισμοί («κατώφλια») της παρ. 3 του αρ. 3 του Ν3592/2007. Για λόγους πληρότητας, αναφέρεται ότι τα μερίδια αγοράς των εν λόγω ραδιοφωνικών σταθμών είναι 3,9% για το ραδιοφωνικό σταθμό «ΔΙΕΣΗ» και 2,5% για το ραδιοφωνικό σταθμό «ΔΡΟΜΟ (πρώην SOHO)» για το έτος 2006. Συνεπώς, το συνδυασμένο μερίδιο δεν ξεπερνά το 6,4%.

Η εν λόγω συγκέντρωση μπορεί να χαρακτηριστεί άτυπα ως μία μορφή «ομιλοποίησης», η οποία δεν επηρεάζει το βαθμό συγκέντρωσης στις σχετικές αγορές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου όταν αυτές εξετάζονται ξεχωριστά. Ενώ το συνδυασμένο μερίδιο στην αγορά των Μέσων Ενημέρωσης ως σύνολο, δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς τα εν λόγω μέσα δεν είναι της ίδιας εμβέλειας. Ανεξάρτητα, όμως, από τον τρόπο εκτίμησης της συγκέντρωσης στις εν λόγω αγορές τα μερίδια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι χαμηλά και δε στοιχειοθετούν κατοχή δεσπόζουσας θέσης. Η υπό κρίση συγκέντρωση κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3592/2007 και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 703/77, όπως ισχύει (βλ. άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3592/2007). Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων είναι, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3592/2007, η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως δηλώνει η γνωστοποιούσα τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι καθώς και οι διοικητές των σχετικών με τη συγκέντρωση εταιρειών δεν συμμετέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ, ούτε κάποιο από τα φυσικά αυτά πρόσωπα είναι μέλος διοίκησης ή διαχειριστής σε άλλη επιχείρηση ΜΜΕ. Το συνδυασμένο μερίδιο στη αγορά των Μέσων Ενημέρωσης ως σύνολο, δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς τα εν λόγω μέσα δεν είναι της ίδιας εμβέλειας. Ανεξάρτητα, όμως, από τον τρόπο εκτίμησης της συγκέντρωσης στις εν λόγω αγορές τα μερίδια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι χαμηλά και δε στοιχειοθετούν κατοχή δεσπόζουσας θέσης. Εξ αυτών προκύπτει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν υφίσταται δεσπόζουσα θέση, ούτε ανεπίτρεπτος έλεγχος στις σχετικές αγορές των ανωτέρω μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007. Αλλά ούτε και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4δ παρ. 3 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, θα μπορούσε η γνωστοποιηθείσα ως άνω συγκέντρωση να προκαλέσει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!