Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Απόφαση 410/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιριών «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και της «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.» για την απόκτηση από την […] που ελέγχεται από την «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.» μέσω της θυγατρικής της […], του […]% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» που ελέγχει τη δραστηριότητα της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ».

Απόφαση 411/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 410/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  28η Αυγούστου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

 Εφημερίδων  / Διαφημιστικού Χώρου στον Έντυπο Τύπο

Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 4β  §1  ν. 703/1977, άρθρο 3 §7 ν.3592/2007
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.
Ελεγχόμενη/-ες

ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε

Περίληψη Απόφασης  

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίη­σης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει, και 3§7(α) του Ν.3592/2007 για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» από την «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.».

Δυνάμει σχετικού συμφωνητικού, η εταιρεία «Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που ελέγχει την εταιρεία-στόχο θα προχωρούσε στο διαχωρισμό του κλά­δου των μικρών αγγελιών και συνεπώς της έκδοσης του εντύπου της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» και των ενθέτων της, από τις υπόλοιπες δραστηριότητές της, με από­σχιση και εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» Στη συνέχεια, η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ θα μεταβίβαζε την πλειοψηφία των μετοχών της «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» στην εξαγοράζουσα εταιρεία.

H SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P. αποτελεί κε­φάλαιο επενδυτικών συμμετοχών, με τη μορφή «limited partnership» σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey, συσταθέν το 2006, με σκοπό τη συγκέντρωση κεφα­λαίων πολλών επενδυτών και την απόκτηση συμμετο­χών σε εταιρείες στη Ν.Α. Ευρώπη.

Η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο το μερίδιο αγοράς που ήδη κατέχει μεμονωμένα η μεταβιβαζόμενη εφημερίδα/ έντυπο, ανεξαρτήτως της οριοθέτησης της σχετικής προϊοντικής αγοράς. Δεδομένου ότι η εξαγοράζουσα, δεν έχει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στην αγορά των εφημερίδων εν γένει, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκύπτει ότι θα επιφέρει μεταβολές στη διάρθρωση της αγοράς ή αλλαγή στους δείκτες συγκέντρωσης, ακόμα και αν ως σχετική αγορά οριστεί η στενότερη αγορά των εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας που διατίθενται με αντίτιμο ή μη (free- press) και φιλοξενούν μικρές αγγελίες. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επέτρεψε τη συγκέντρωση, καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!