Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2008

Απόφαση 411/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 10-7-2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσοστού 33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ –Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και ποσοστού 80% της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ».

Απόφαση 411/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 411/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  4η Σεπτεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

α) Αγορά των κατασκευών

β) Αγορά επεξεργασίας ξύλου

γ) Αγορά ανάπτυξης ακινήτων

δ) Αγορά επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 4β  §1  ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ελεγχόμενη/-ες

ΑΕΓΕΚ -Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλια­κών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

Περίληψη Απόφασης  

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης γνωστοποίησης, σύμ­φωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρεία «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσοστού 33% του μετοχι­κού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ -Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλια­κών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρή­σεων» και ποσοστού 80% της εταιρείας με την επω­νυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ».

Οι σχετικές αγορές προϊόντος στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ομίλου της εξαγοραζόμενης και της εξαγοράζουσας εταιρείας είναι οι παρακάτω: α) Αγορά των κατασκευών, η οποία διακρίνεται περαιτέρω:  στην αγορά κατασκευής ιδιωτικών έργων - στην αγορά κατασκευής δημοσίων έργων. β) Αγορά επεξεργασίας ξύλου γ) Αγορά ανάπτυξης ακινήτων δ) Αγορά επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Στην αγορά των κατασκευών δραστηριοποιούνται και οι δύο όμιλοι που εμπλέκονται στην υπό κρίση πράξη. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα συνδυασμένα μερίδια της ΑΕΓΕΚ και της ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΕ στην ελληνική επικράτεια υπολείπονται του 15% στην αγορά κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α'), επιτρέπει την κατ' άρθρο 4β του ν. 703/77 γνωστοποιηθείσα την 10.07.2008 συγκέντρωση που αφορά στην εξαγορά από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσοστού 33% του μετοχι­κού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ- Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επι­χειρήσεων» και ποσοστού 80% του μετοχικού κεφα­λαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», δυνάμει του από 26-06-2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγω­νισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!