Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 418/2008

ήψη απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, επί των μέτρων και προτάσεων στον κλάδο της αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, με σκοπό να αξιολογήσει σε συνέχεια των μέτρων και προτάσεων που εισηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 334/V/2007 Απόφασή της κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα ή είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφασή της και να επιβληθούν μέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα στις τρεις επιμέρους αγορές πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία και λιανική διάθεση).

Απόφαση 418/2008

Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 418/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  12η Νοεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Πετρελαιοειδών (Αγορά και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων)
Αντικείμενο Απόφασης  Μέτρα και προτάσεις προς αξιολόγηση των μέτρων και προτάσεων που εισηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 334/V/2007 Απόφασή ΕΑ.
Νομικό Πλαίσιο   Ά. 5 παρ.5  Ν. 703/77
Διατακτικό Απόφασης  Επιβολή μέτρων
Περίληψη Απόφασης

Λήψη απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμ­φωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, επί των μέτρων και προτάσεων στον κλάδο της αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, με σκοπό να αξιολογήσει σε συνέχεια των μέτρων και προτάσεων που εισηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 334/V/2007 Απόφασή της κατά πόσον έχουν αποκα­τασταθεί οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα ή είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφασή της και να επιβληθούν μέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα στις τρεις επιμέρους αγορές πετρελαιοει­δών (διύλιση, χονδρική εμπορία και λιανική διάθεση).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στα πλαίσια της διαδικασίας επανεξέτασης αυτής και των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ανακοίνωσε τα παρακάτω μέ­τρα:

α)  Υποχρέωσε τις εγχώριες εταιρείες διύλισης με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕTPΕΛΑΙΑ και MOTOP (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ KOPΙΝΘOΥ σε γνωστοποί­ηση του κόστους τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας που χρεώνουν τις εταιρείες εμπορίας και τους με­γάλους τελικούς καταναλωτές τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιμα), αρχής γενομένης τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

β)  Υποχρέωσε τις εγχώριες εταιρείες διύλισης με την επωνυμία ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕTPΕAΑΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕTPΕΛΑΙΑ και MOTOP (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ KOPΙΝΘOΥ σε αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων κόστους που περιλαμ­βάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώ­νουν τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τε­λικούς καταναλωτές τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιμα) και γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Pυθμιστική Αρχή Ενέρ­γειας, αρχής γενομένης τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

γ)  Υποχρέωσε τις εγχώριες εταιρείες διύλισης που προμηθεύουν με καύσιμα τα ανεξάρτητα πρατήρια (Α.Π) που πληρούν τις προϋποθέσεις απευθείας πρόσβασης σε αυτές, να τιμολογούν με τρόπο που να μην καθιστά άνευ αντικειμένου τη νομοθετική πρόβλεψη περί απευθείας πρόσβασης αυτών των πρατηρίων στα διυλιστήρια.

δ)  Επέβαλε στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγούν εκπτώσεις (τιμολογίου και απολογι­στικές) την αναγραφή των εκπτώσεων αυτών στις συμφωνίες των εταιρειών εμπορίας με τις επιχει­ρήσεις λιανικής εμπορίας, αρχής γενομένης τριά­ντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφα­σης.

ε)   Υποχρέωσε τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να μην χορηγούν άλλες εκπτώσεις πλέον των ανα­γραφομένων στις συμφωνίες ως (δ) ανωτέρω.

στ)  Επέβαλε στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών u964 την κατάργηση των «υποστηρικτικών» εκπτώ­σεων που χορηγούν στις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας, αρχής γενομένης τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

ζ)    Επέβαλε στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών την αναγραφή της χρονικής διάρκειας για την οποία θα δίνονται οι εκπτώσεις στα εκδιδόμενα από αυτές τιμολόγια πώλησης, αρχής γενομένης τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της από­φασης.

η)   Επέβαλε στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών τη χορήγηση εκπτώσεων όγκου (κλίμακας) χωρίς διακριτική μεταχείριση στις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αρ­χής γενομένης τριάντα (30) ημέρες από την κοινο­ποίηση της απόφασης.

θ)  Υποχρέωσε τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να μην συνδέουν στο εξής τη χορήγηση εκπτώ­σεων με την εξόφληση των ποσών πιθανών επεν­δύσεων που πραγματοποιούνται από αυτές προς τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις (υπό α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ), η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε επιβολή χρηματικής ποινής δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για κάθε μία από τις εταιρείες και για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από την παρέλευση του ανω­τέρου προβλεπομένου χρόνου συμμόρφωσης.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!