Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 420/2008

Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για την απόκτηση του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Απόφαση 420/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 420/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 20η Νοεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Πετρελαιοειδών
Αντικείμενο Απόφασης  Αίτηση  χορήγησης άδειας παρέκκλισης
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77
Διατακτικό Απόφασης  Χορηγεί άδεια παρέκκλισης
Γνωστοποιούσα/-ες  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
Ελεγχόμενη/-ες

 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε

Περίληψη Απόφασης  

Στις 10.11.2008, γνωστοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, από την εται­ρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής «Τράπεζα Πει­ραιώς» ή «γνωστοποιούσα»), η απόκτηση του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δι­καιωμάτων ψήφου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφε­ξής «Proton Bank» ή «εξαγοραζόμενη»).

Ταυτόχρονα με την υποβολή της γνωστοποίησης, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, προκειμένου να μπορεί να ασκεί τα δι­καιώματα ελέγχου και τα δικαιώματα ψήφου που συν­δέονται με τους αποκτούμενους τίτλους μετοχών της Proton Bank, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 ν.703/77.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, οι σχετικές αγορές, που αφορά η γνωστοποιούμενη πράξη είναι οι εξής: Tραπεζική αγορά, αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματιστηριακές εργασίες, διαχείριση αμοιβαίων κε­φαλαίων, ασφαλιστικές και πρακτορειακές εργασίες. Ως σχετική γεωγραφική αγορά της γνωστοποιηθείσας πράξης θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικρά­τειας. Στην τραπεζική αγορά, κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, η συγκέντρωση των εταιρειών θα οδηγήσει α) με κριτήριο το σύνολο των καταθέσεων το 2007, σε συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 10% (Τράπεζα Πει­ραιώς 9,3% και Proton Bank 0,7%), β) με κριτήριο το σύνολο των χορηγήσεων το 2007, σε συνολικό μερί­διο αγοράς περίπου 12% (Τράπεζα Πειραιώς 11,6% και Proton Bank 0,6%). Προκύπτει ότι η εν λόγω σχετική αγορά δεν μπορεί να θεωρηθεί επηρεαζόμενη αγορά. Ομοίως, ούτε οι αγορές μεσιτείας ασφαλίσεων, δια­χείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματιστηριακών-επενδυτικών υπηρεσιών μπορούν να θεωρηθούν επηρεαζόμενες αγορές, καθώς το συνολικό μερίδιο αγοράς των Ομίλων της Τράπεζας Πειραιώς και της Proton Bank σε αυτές δεν υπερβαίνει το όριο του 15%. Σημειώνεται, άλλωστε, ότι (όπως υποστηρίζει η γνω­στοποιούσα) στις συγκεκριμένες σχετικές αγορές, τα μερίδια των συμμετεχουσών στην υπό κρίση πράξη επιχειρήσεων είναι χαμηλά και οι σχετικές αγορές χαρακτηρίζονται από εντονότατο ανταγωνισμό και δυνα­μισμό και επάρκεια κεφαλαίων των ανταγωνιστών.

Σύμφωνα με την αίτηση παρέκκλισης που κατέθεσε στη Γ.Δ.Α. η Τράπεζα Πειραιώς, συντρέχει περίπτωση κατε­πείγοντος στην εξέταση της υπόθεσης, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές σε βάρος των επιχει­ρήσεων τις οποίες αφορά η απόκτηση του ελέγχου. Ει­δικότερα: α) Οι κίνδυνοι πρόκλησης πολύ σοβαρών ζημιών στην περιουσία και την επιχειρηματική δράση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων είναι υπαρκτοί και έντο­νοι, δεδομένου ότι: Πρώτον, η Proton Bank συνιστά ένα πιστωτικό ίδρυμα μικρού μεγέθους και μερι­δίου αγοράς, γεγονός που δυσχεραίνει τη λει­τουργία της και δεύτερον, η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί το βασικό μέτοχο της Proton Bank με με­γάλα κονδύλια επενδεδυμένα στην αγορά. β) Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί μία αγορά, της οποίας η δομή και ευημερία στηρίζεται πάνω σε ευμετάβλητες οικονομικές παραμέτρους. Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και η Proton Bank είναι επιχειρήσεις του τραπεζικού και εν γένει χρηματο­οικονομικού χώρου που χαρακτηρίζεται από σο­βαρή οικονομική κρίση και δη: Έλλειψη συναλλα­κτικής πίστης, δυσχέρεια πρόβλεψης του άμεσου οικονομικού ορίζοντα, επιδείνωση δεικτών ρευστό­τητας κ.ά. Η λειτουργία των δύο συμμετεχουσών εταιρειών σε ενοποιημένη βάση θα επιτρέψει την καλύτερη αντιμετώπιση της παρούσας δυσμενούς οικονομικής κρίσης και θα αποτρέψει την επέλευση σοβαρών ζημιογόνων συνεπειών στις δύο επιχει­ρήσεις, προστατεύοντας όχι μόνο τη δική τους οι­κονομική φερεγγυότητα, αλλά και τα συμφέροντα των καταναλωτών. γ)Το γεγονός ότι και τα δύο πιστωτικά ιδρύματα έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθιστά τον επαπειλούμενο κίνδυνο ιδιαί­τερα επαχθή και για τα ίδια, αλλά και για το επεν­δυτικό κοινό - μετόχους των δύο τραπεζών. δ)Τη λειτουργία των δύο τραπεζών σε ενοποιημένη βάση ενθαρρύνει και η Τράπεζα της Ελλάδας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενιαίας εποπτείας και αποτροπή πρόκλησης ιδιαιτέρως σοβαρών ζη­μιών.

Ως εκ τούτου, δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κρίσης που πλήττει τόσο την ελληνική, όσο και την πα­γκόσμια αγορά και με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, συντρέχει η περίπτωση κατεπείγοντος λόγω ανάγκης στο να ανταποκριθούν οι συμμετέχουσες επι­χειρήσεις στις τρέχουσες υποχρεώσεις και να αντιμε­τωπίσουν τις σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες, με σκοπό την αποφυγή των οικονομικών ζημιών, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση τη συναλλακτική αξιοπιστία των ως άνω εται­ρειών και να βλάψουν επαχθώς τους πελάτες τους. Επιπροσθέτως, η καθυστέρηση απόκτησης των μετο­χών επιβαρύνει τη γνωστοποιούσα με σημαντικά χρη­ματοοικονομικά έξοδα και τελεί σε άμεση σχέση με την πτώση της τιμής των μετοχών, τον κλονισμό της θέσης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά, καθώς και περαιτέρω χρηματιστηριακές αντιδράσεις.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή Ανταγωνισμού-Τμήμα Α', δέχεται κατά πλειοψηφία, την αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς και επιτρέπει στην αιτούσα παρέκ­κλιση από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρα­γράφους 1 και 2 του άρθρου 4ε του ν. 703/77, ενώ διευκρινίζει ότι η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την οριστική κρίση και απόφαση
Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!