Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Απόφαση 512/2010

Λήψη απόφασης επί: 1) των καταγγελιών των […] και […] κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 Ν. 703/1977, 2) της αναφοράς του Μιχαήλ Γκιούρτα κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κα 3) της γνωστοποίησης σύμπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 703/1977, της αίτησης για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 703/1977, και της αίτησης για έκδοση αρνητικής πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 Ν.703/1977 (όπως οι ανωτέρω διατάξεις ίσχυαν προ του Αυγούστου του 2009), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σχετικά με τις πράξεις υπ’ αριθμ. Α6/Σ42/2006 και Α22/Σ46/2007 της Διοικούσας Επιτροπής του.

Απόφαση 512/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 512/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22α Δεκεμβρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Υπηρεσίες Μηχανικών
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες [...]
Καταγγελλόμενη/-ες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σχετικά με τη λήψη απόφασης επί: 1) των καταγγελιών των […] και […] κατά του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 Ν. 703/1977, 2) της αναφοράς του Μιχαήλ Γκιούρτα κατά του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και 3) της γνωστοποίησης σύµπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 Ν. 703/1977, της αίτησης για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 703/1977, και της αίτησης για έκδοση αρνητικής πιστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 703/1977 (όπως οι ανωτέρω διατάξεις ίσχυαν προ του Αυγούστου του 2009), του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, σχετικά µε τις πράξεις υπ’ αριθµ. Α6/Σ42/2006 και Α22/Σ46/2007 της ∆ιοικούσας Επιτροπής του, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία τα εξής:

 1. Απορρίπτει τις καταγγελίες ως προς εκείνο το τµήµα τους που αναφέρεται στην εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αµοιβών των µηχανικών στους µηχανικούς ΤΕ.
 2. ∆ιαπιστώνει ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας («ΤΕΕ»), το οποίο συνιστά ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του Ν. 703/1977 και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), παρέβη τα άρθρα 1 Ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ, καθότι µε τις υπ’ αριθµ. Α6/Σ42/2006 και Α22/Σ46/2007 αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής του, όπως αυτές µεταγενέστερα τροποποιήθηκαν, υποκατέστησε χωρίς σχετική νοµοθετική εξουσιοδότηση την Πολιτεία, και υιοθέτησε ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων για τον υπολογισµό των αµοιβών των µηχανικών, αποβλέποντας και οδηγώντας σε αύξηση των αµοιβών αυτών και εποµένως περιορίζοντας έτσι εξ αντικειµένου και εξ αποτελέσµατος τον ανταγωνισµό στην αγορά παροχής υπηρεσιών µηχανικών που εµπλέκονται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων.
 3. Επιβάλλει στο ΤΕΕ πρόστιµο εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €) για την προαναφερόµενη παράβαση.
 4. Υποχρεώνει το ΤΕΕ στα πλαίσια του άρθρου 9 Ν. 703/1977:
  • να παύσει την προαναφερόμενη παράβαση και να την παραλείψει στο μέλλον, και ιδίως να µην λαμβάνει αποφάσεις που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του καθορισμού και της αναπροσαρμογής των αμοιβών των μηχανικών - µελών του καθώς και όλων όσων μπορούν σύμφωνα µε το νόμο εν όλω ή εν µέρει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κατασκευή ιδιωτικών έργων.
  • Να λάβει, εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτό της παρούσας Απόφασης, τα ακόλουθα µέτρα για την παύση της προαναφερόµενης παράβασης:
   1. να ενηµερώσει τα µέλη του και το κοινό για την παρούσα Απόφαση µε δηµοσίευση στο Ενηµερωτικό του ∆ελτίο και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, αφού θέσει προηγουµένως το σχετικό δελτίο υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, και
   2. να αναπροσαρµόσει το µηχανογραφικό σύστηµα υπολογισµού των αµοιβών των µηχανικών κατά τρόπο σύµφωνο µε το γράµµα και πνεύµα της παρούσας Απόφασης, ώστε να γίνονται δεκτά από το εν λόγω σύστηµα αιτήµατα υπολογισµού των αµοιβών των µηχανικών ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισθέντος κόστους ανά τετραγωνικό µέτρο.
 5. Απειλεί χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης συµµόρφωσης ή µη συµµόρφωσης του ΤΕΕ προς την παρούσα Απόφαση.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 3657/2013

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!