Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020

Απόφαση 720/2020

Έλεγχος της συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» με την υπ’ αριθμ.687/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.

Απόφαση 720/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 720/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 2α Νοεμβρίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά της διανομής έντυπου τύπου

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί του ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με την υπ’ αριθμ.687/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25(5) Ν. 3959/2011 
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάσισε σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

Α. Διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, την μη συμμόρφωση της Άργος με τις υποχρεώσεις των όρων ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ, ως εξής:

1) την καθυστέρηση επιστροφής των παρακρατηθεισών εισφορών για δεκαέξι (16) εκδοτικές επιχειρήσεις, ήτοι για τις επιχειρήσεις ECO NEWS IKE, ΕΚ Architectural Publications Ltd, ΑΛΑΜΟΥΛΗΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ανεξάρτητα ΜΜΕ ΑΕ, Αφοί Κλειδέρη & Σία ΟΕ, Βελής Γεώργιος, Γ. Πολυχρονίου & Σία ΕΕ – Pelagic Media, Γρ. Τεχ. Στ. Καρυδάκης ΑΕ, Δ. Σειρηνάκης ΑΕ, Η Εποχή Συν. ΠΕ, Μακελειό ΕΠΕ, Μπαμ Media ΙΚΕ, ΠΔ Εκδόσεις ΕΠΕ, Π. Αθανασιάδης & Σία ΑΕ, Χρυσή Ευκαιρία ΑΕ, ΕΜΕ Πριν Μ ΙΚΕ., σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.1.3 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως ανά περίπτωση εκδοτικής επιχείρησης το αργότερο στις 18.02.2020,

2) για τη μη διενέργεια διαπραγματεύσεων με την εκδοτική επιχείρηση Ντοκουμέντο ΙΚΕ, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης της ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 06.12.2019 έως 28.02.2020,

3) για την μη λήψη υπόψη, καθ’ ο μέρος αφορά στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, της παραμέτρου της βιωσιμότητας της εκδοτικής επιχείρησης Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕΤ, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης της ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 06.12.2019 έως 28.02.2020, 

4) για την μη τήρηση και μη προσκόμιση πρακτικών όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με επτά (7) εκδοτικές επιχειρήσεις, ήτοι για τις επιχειρήσεις Χρυσή Ευκαιρία ΑΕ, Όμίλος Εστία Επενδυτική ΑΕ (Εστία Επενδυτική ΜΜΕ ΑΕ, Εστία ΑΕ, Αθλητικές Προβλέψεις ΑΕ και Αθλητική Ενημέρωση ΑΕ) και Ελληνικός Τύπος ΕΠΕ, Αυγή ΑΕ, Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕΤ, SADB ΑΕ, Μetrosport/Metromedia AΕ, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης της ΕΑ,  για το χρονικό διάστημα από 25.01.2020 έως 27.07.2020.

5) για την μη διανομή με όρους ισχύουσας εμπορικής πολιτικής κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης των ασφαλιστικών, για μία (1) εκδοτική επιχείρηση, ήτοι για την επιχείρηση  Black & White AE, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020, έως 27.07.2020.

Β. Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο, στην Άργος για μη συμμόρφωση με τους όρους ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης Ε.Α., κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα για τις υπό 1), 3), 4) και 5) ανωτέρω περιγραφείσες παραβάσεις, κατά τα χρονικά διαστήματα που τις αφορούν, ως εξής:

1) για την καθυστέρηση επιστροφής των παρακρατηθεισών εισφορών στις ανωτέρω δεκαέξι (16) εκδοτικές επιχειρήσεις, επιβάλλει πρόστιμο €912,01,  

2) για την μη λήψη υπόψη κατά την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων της παραμέτρου της βιωσιμότητας της εκδοτικής επιχείρησης Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕΤ, επιβάλλει πρόστιμο €196,63,

3) για την μη τήρηση και μη προσκόμιση πρακτικών όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις ανωτέρω επτά (7) εκδοτικές επιχειρήσεις, επιβάλλει πρόστιμο €3.014,98,

4) για την μη διανομή με όρους ισχύουσας εμπορικής πολιτικής κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης των ασφαλιστικών για την εκδοτική επιχείρηση Black & White AE, επιβάλλει πρόστιμο €1.947,57,

Γ. Απειλεί, κατά πλειοψηφίατην Άργος με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Δ. Δεν επιβάλλει, ομόφωναπρόστιμο, στην Άργος για την μη διενέργεια και ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με την εκδοτική επιχείρηση Ντοκουμέντο IKE, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της ανωτέρω Απόφασης της ΕΑ, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Εμπλεκόμενη/-ες  ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
Περίληψη Απόφασης

Σε σχέση με το ανωτέρω υπό Α 1) του διατακτικού της Απόφασης της, η ΕΑ, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης διαπίστωσε την συμμόρφωση της Άργος ως προς το σημείοΙΙ.1.3. του διατακτικού της της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ ως προς την συντριπτική πλειοψηφία των εκδοτικών εταιριών, καθώς προκύπτει ότι η Άργος προέβη σε ενέργειες για την επιστροφή των οφειλών της από παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές με τις περισσότερες από τις εν λόγω συνεργαζόμενες εκδοτικές εταιρίες, ως ορίζει το διατακτικό. Αντιθέτως, η ΕΑ διαπίστωσε την μη συμμόρφωση της Άργος ως προς την προθεσμία που τίθεται με τον όρο ΙΙ.1.3. του διατακτικού της Απόφασης ΕΑ για τις ανωτέρω στο διατακτικό δεκαέξι (16) εκδοτικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται, ότι η παρούσα διαπίστωση αφορά αποκλειστικώς και μόνο στη μη συμμόρφωση της Άργος προς τον όρο ΙΙ.1.3. του διατακτικού της Απόφασης ΕΑ 687/2019, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011 λόγω μη τήρησης της τεθείσας με τον ως άνω όρο προθεσμίας, ήτοι την επιστροφή των παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 31.12.2019. 

Σε σχέση με τα ανωτέρω υπό Α 2), 3) και 4) του διατακτικού της Απόφασης της, η ΕΑ, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης διαπίστωσε την μη συμμόρφωση της Άργος με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ εν σχέσει με (α) τη μη διενέργεια διαπραγματεύσεων με την εταιρία Ντοκουμέντο ΙΚΕ, (β) καθ’ ο μέρος αφορά στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν υπόψη τους τις παραμέτρους που έχουν τεθεί από την ανωτέρω Απόφαση ΕΑ και ειδικά την παράμετρο της βιωσιμότητας αμφότερων των μερών σε σχέση με τις εταιρίες που έθεσαν ζήτημα βιωσιμότητάς τους και είτε υπέγραψαν είτε όχι τη νέα εμπορική πολιτική της Άργος, τη μη συμμόρφωση της Άργος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την εταιρία Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕΤ και (γ) τη μη προσκόμιση ή την προσκόμιση ανυπόγραφων πρακτικών, και κατ’ επέκταση, τη μη συμμόρφωση της Άργος, ειδικά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με  τις ανωτέρω στο διατακτικό επτά (7) εκδοτικές επιχειρήσεις. 

Σε σχέση, τέλος, με το ανωτέρω υπό Α 5) του διατακτικού της Απόφασης της, η ΕΑ σχημάτισε την πεποίθηση, δεδομένων των σχετικών στοιχείων και του γεγονότος ότι η Άργος δεν τα αμφισβήτησε, παρότι της εδόθη η δυνατότητα, ότι η Άργος έχει παύσει να διανέμει τα έντυπα  της επιχείρησης Black & White AE σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της κατά το χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ και, συνεπώς, διαπίστωσε, κατά τούτο, την μη συμμόρφωση της Άργος ως προς το σημείο ΙΙ.3. του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!