Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Απόφαση 511/2010

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1946/26.3.2008 καταγγελίας της εταιρίας «ΜΑΒΑ Εµποροβιοµηχανική ΑΕ» κατά των εταιριών «RENAULT SAS» και «PGA MOTORS» για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α του ν. 703/1977, όπως ισχύει.

Απόφαση 511/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 511/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 16η Δεκεμβρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Διανομή Επιβατικών και Επαγγελματικών Αυτοκινήτων
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1, 2 και 2α του ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Απορρίπτει την καταγγελία
Καταγγέλουσα/-ες

ΜΑΒΑ Εµποροβιοµηχανική ΑΕ

Καταγγελόμενη/-ες

RENAULT SAS

PGA MOTORS

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε Τµήµα αποφάσισε οµοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία να απορρίψει στο σύνολό της την καταγγελία της εταιρίας «ΜΑΒΑ Εµποροβιοµηχανική ΑΕ» κατά των εταιριών RENAULT SAS και PGA MOTORS για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του N. 703/1977, όπως ισχύει, και του άρθρου 2α του Ν. 703/1977, όπως ίσχυε πριν τεθεί σε ισχύ ο Ν. 3784/2009, καθότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του νόµου. Ειδικότερα:

  • Οι ισχυρισµοί περί έμμεσου καθορισμού τιμών είναι καταρχήν νοµικά αβάσιµοι και πρέπει να απορριφθούν, καθώς η πώληση σε ενδεχοµένως υψηλές τιµές προϊόντων από µία επιχείρηση χονδρικής προς µία επιχείρηση λιανικής δεν συνιστά ούτε ισοδυναµεί µε επιβολή συγκεκριµένων τιµών λιανικής. Ο καθορισµός της τιµής µεταπώλησης προϋποθέτει συµφωνία µεταξύ του παραγωγού και του διανοµέα αναφορικά µε το ύψος της τιµής στην οποία θα πωληθεί το προϊόν στην επόµενη βαθµίδα αγοράς ή στον τελικό καταναλωτή. Συµφωνίες αναφορικά µε το ύψος της τιµής στην οποία θα πωλήσει ο παραγωγός στον διανοµέα (εν προκειµένω της τιµής EXW) δεν συνιστούν καθορισµό της τιµής µεταπώλησης.
  • Λαµβάνοντας υπόψη τα πολύ µικρά µερίδια αγοράς της πρώτης καταγγελλόµενης στη σχετική αγορά, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, 73 κρίνεται ότι αυτή δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση και κατά συνέπεια τα άρθρα 102 ΣΛΕΕ και 2 του ν. 703/1977 δεν µπορούν να τύχουν εφαρµογής.
  • Σχετικά με την κατηγορία της καταγγέλλουσας περί αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής µακροχρόνιων εµπορικών σχέσεων, από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψε ότι η διακοπή της συνεργασίας τους δεν υπήρξε αιφνίδια εκ µέρους της πρώτης καταγγελλόµενης, αλλά αντίθετα η τελευταία τήρησε τις προθεσµίες µη ανανέωσης, προµήνυσης και καταγγελίας, όπως αυτές ορίζονται από τη σύµβαση αποκλειστικής εισαγωγής, γεγονός που αποδέχεται και η ίδια η καταγγέλλουσα.
  • Όσον δε αφορά στους ισχυρισµούς της καταγγέλλουσας που σχετίζονται µε την πολιτική τιµών της πρώτης καταγγελλόµενης, η Επιτροπή Ανταγωνισµού φρονεί ότι δεν στοιχειοθετούν κατάχρηση ενδεχόµενης σχέσης οικονοµικής εξάρτησης.
Όσον, τέλος, αφορά στους ισχυρισµούς της καταγγέλλουσας περί άρνησης προµήθειας, τονίζεται ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν τεκµηριώθηκε αδικαιολόγητη άρνηση προµήθειας ορισµένων αυτοκινήτων από την πλευρά της πρώτης καταγγελλόµενης.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα/μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 6107/2014, ΔΕΑ 581/2016

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!