Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2010

Απόφαση 504/2010

Λήψη απόφασης επί της παράλειψης γνωστοποίησης συγκέντρωσης µεταξύ των εταιριών «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «OpenTEC ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «COMPUTERBANK NETWORKING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Απόφαση 504/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 504/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 7η Σεπτεμβρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Τηλεϊατρική, Τηλεμετρία και Δικτυακές Λύσεις
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 4α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Επιβολή Προστίμου
Γνωστοποιούσα/-ες ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εξαγοραζόμενη/-ες

OpenTEC ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COMPUTERBANK NETWORKING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίληψη Απόφασης

Το Τµήµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού με την υπ’αριθμ 504/2010 απόφασή της, οµόφωνα αποφάσισε τα εξής:

  • να επιβάλει σε κάθε µία από τις υπόχρεες σε γνωστοποίηση επιχειρήσεις, ήτοι στην εταιρεία PC SYSTEMS A.E. και στις εταιρείες OPENTEC Α.Ε. και COMPUTERBANK NETWORKING A.E.B.E., πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), λόγω υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4α του ν. 703/77.
  • ο καταλογισµός του συνόλου των ανωτέρω προστίµων (ύψους εννέα χιλιάδων ευρώ - 9.000,00€) να γίνει στην εταιρεία PC SYSTEMS A.E., η οποία αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της απορροφηθείσας εταιρείας, OPENTEC Α.Ε. και του αποσχισθέντος κλάδου δικτύων της COMPUTERBANK NETWORKING A.E.B.E., καθώς και το γνωστοποιούν µέρος στην υπό εξέταση υπόθεση.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!