Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2011

Απόφαση 527/2011

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8521/27.11.2009 καταγγελίας της επιχείρησης «Βιβλιοπωλεία «ΚΟΣΜΟΣ» Μαρία Φλωρά Ε.Π.Ε.» για παράνοµη συµφωνία – καθορισµό τιµών πώλησης στη Θεσσαλονίκη µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης.

Απόφαση 527/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 527/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  1η Σεπτεμβρίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Αγορά Βιβλίου
Αντικείμενο Απόφασης  Σύμπραξη - Καθορισμός εκπτωτικής πολιτικής.
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 1 ν.703/1977
Διατακτικό Απόφασης  Διαπιστώνει Παράβαση. Επιβολή Προστίμου.
Καταγγέλουσα/-ες  Βιβλιοπωλεία «ΚΟΣΜΟΣ» Μαρία Φλωρά Ε.Π.Ε.
Καταγγελόμενη/-ες

 Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης

Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας της εταιρίας «Βιβλιοπωλεία “ΚΟΣΜΟΣ” Μαρία Φλωρά Ε.Π.Ε.», συνεδρίασε σε Τµήµα και οµόφωνα δέχθηκε ότι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΒΘ) και οι επιχειρήσεις ΙΑΝΟΣ Α.Ε, Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ Α.Ε και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/1977 για καθορισµό εκπτωτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισµού έκρινε ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες εµπλεκόµενες επιχειρήσεις προέβησαν σε συµφωνίες/εναρµονισµένες πρακτικές και ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης έλαβε αποφάσεις, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα ενιαίο σχέδιο αποκλεισµού της δυνατότητας χορήγησης εκπτώσεων ή περιορισµού τους επί της ενιαίας τιµής, που ορίζεται από τους εκδότες, των πωλούµενων βιβλίων στο νοµό Θεσσαλονίκης, µε σκοπό να περιορίσει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των µελών του.

Με την Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού:

1) Υποχρέωσε τα εµπλεκόµενα µέρη να παύσουν την παράβαση, µε απειλή χρηµατικού προστίµου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης.

2) Επέβαλε, για την παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, σχετικά µε τον καθορισµό εκπτωτικής πολιτικής, στην ΙΑΝΟΣ Α.Ε. πρόστιµο ύψους 27.180 ευρώ, στην Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ Α.Ε. πρόστιµο ύψους 11.453 ευρώ και στην ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πρόστιµο ύψους 3.711 ευρώ.

Επίσης, η Επιτροπή υποχρέωσε το ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

α) Να εκδώσει ανακοίνωση εντός πέντε (5) µηνών από την κοινοποίηση της Απόφασης, µε την οποία θα ανακαλεί το περιεχόµενο των αναφερόµενων στο σκεπτικό της Απόφασης επιστολών και του άρθρου στο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΟ ΒΗΜΑ, και στην οποία θα τονίζει ότι στα βιβλία που δεν εµπίπτουν στην ενιαία τιµή βιβλίου (ήτοι τα εισαγόµενα ξενόγλωσσα και στα ελληνόγλωσσα µε ηµεροµηνία έκδοσης/ επανέκδοσης/ ανατύπωσης πέραν της διετίας) είναι δυνατή η χορήγηση έκπτωσης οιουδήποτε ύψους, στα δε βιβλία που εµπίπτουν στην ενιαία τιµή που καθορίζει ο εκδότης ότι είναι δυνατή η χορήγηση έκπτωσης έως και 10%. Να προβεί εντός της ίδιας προθεσµίας σε σχετική δηµοσίευση της ανακοίνωσης στο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΟ ΒΗΜΑ, σε µία εφηµερίδα µε έδρα το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κοινοποίηση σε όλα τα µέλη του Συλλόγου.

β) Να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού εντός έξι (6) µηνών από την κοινοποίηση της Απόφασης, τις σχετικές κοινοποιήσεις και να προσκοµίσει τις σχετικές δηµοσιεύσεις στις ανωτέρω εφηµερίδες, καθώς και πειστήρια αποδοχής της ανακλητικής ανακοίνωσης από τα µέλη του, και γ) Να απέχει στο µέλλον από οποιαδήποτε ανακοίνωση ή σύσταση που θα αφορά άµεσα ή έµµεσα τη διαµόρφωση της εκπτωτικής και εν γένει εµπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων – µελών του ή και στην παρακίνηση µη µελών του σε αντίστοιχες πρακτικές.
Ένδικα Μέσα  Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ  ΔΕΑ 1474/2014 , ΔΕΑ 6413/2014
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!