Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2011

Απόφαση 529/2011

Επιμερισμός του προστίμου που επεβλήθη με την υπ’ αριθμ. 137/II/2000 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3504/2008 αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Απόφαση 529/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 529/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Οκτωβρίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Κλάδος γεωργικών σπόρων (βαμβακόσπορο)
Αντικείμενο Απόφασης  Επαναπροσδιορισµός  προστίµου
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25  ν. 703/1977 
Διατακτικό Απόφασης  Επιβολή Προστίμου
Καταγγέλουσα/ες  Αυτεπάγγελτη Έρευνα
Kαταγγελόμενη/ες  

Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τµήµα 17ο Τριµελές) µε την υπ’ αριθµ. 3504/2008 Απόφασή του, ανέπεµψε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την υπ’ αριθµ. 137/II/2008   Απόφασή της, ώστε να επιµετρηθεί το επιβλητέο πρόστιµο χωριστά για τις παραβάσεις του άρθρου 25 του ν. 703/1977 (παροχή ελλιπών πληροφοριών και παροχή ανακριβών πληροφοριών), για κάθε µία από τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιµο.

Η Επιτροπή, µε τη νέα Απόφασή της, προχώρησε στον επαναπροσδιορισµό του προστίµου, χωρίς την κλήτευση της προσφεύγουσας, και αφού έλαβε υπόψη τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, αποφάσισε οµοφώνως την επιβολή προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, στις εταιρίες Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:

1. Στην εταιρία µε την επωνυµία «Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ»: α) πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (2.054,30 €) για την παροχή ελλιπών στοιχείων και µε σηµαντική καθυστέρηση και β) πρόστιµο ύψους οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (880,41 €) για την παροχή ανακριβών και µη πλήρων στοιχείων.

2. Στην εταιρία µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε.»: α) πρόστιµο ύψους χιλίων είκοσι επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (1.027,15 €) για την παροχή ελλιπών στοιχείων και µε σηµαντική καθυστέρηση και β) πρόστιµο ύψους τετρακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (440,21 €) για την παροχή ανακριβών και µη πλήρων στοιχείων. 
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!