Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση 534/2012

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, της σκοπούµενης συγχώνευσης της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», µε την «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι' απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη.

Απόφαση 534/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 534/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιανουαρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων
Γνωστοποιούσα/-ες  

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
Ελεγχόμενη/-ες ALPHA EUROBANK Aνώνυµη Εταιρία- ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Περίληψη Απόφασης  

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης, ολόκληρος ο όμιλος επιχειρήσεων EUROBANK επρόκειτο να περιέλθει κατά 100% στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, η EUROBANK θα έπαυε να υφίσταται και οι μέτοχοι αυτής, κοινοί και προνομιούχοι, θα καθίσταντο αυτοδικαίως μέτοχοι της ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, έναντι λήψης από αυτούς νεοεκδιδομένων (κοινών ή κατά περίπτωση, προνομιούχων) μετοχών της τελευταίας, σε αντάλλαγμα του εισφερομένου προς την ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ μετοχικού κεφαλαίου και εν γένει περιουσίας της EUROBANK.

Οι σχετικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται αμφότερα τα μέρη, είναι εκείνες: α) των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (χρηματοπιστωτικός τομέας), β) των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (mutual funds), γ) των ασφαλιστικών εργασιών (insurance), δ) των χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing), ε) της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), στ) των χρηματιστηριακών εργασιών (financial market services), ζ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων (asset management) και ι) των κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων (real estate).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάνθηκε ομόφωνα και ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ως προς τις επιμέρους αγορές αποδοχής καρτών και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring):

α) Για την αγορά αποδοχής καρτών, τα μέρη δεν θα προβούν σε διακριτική πρόσβαση/μεταχείριση στην Cardlink (στην οποία και οι δύο εταιρίες είναι μέτοχοι) τρίτων εκκαθαριστριών τραπεζών, ώστε η πρόσβαση στην υπηρεσία δικτύου, οι εκπτώσεις για την εισφορά POS και η τιμολογιακή πολιτική να γίνεται επί ίσοις όροις για όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι της Cardlink. Αναφορικά με τις υπηρεσίες επεξεργασίας, τα μέρη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την ευχέρεια στα πιστωτικά ιδρύματα που συμβάλλονται με την ανωτέρω εταιρία και θα επιλέγουν όποιον πάροχο υπηρεσιών επεξεργασίας επιθυμούν. Επίσης, για διάστημα δύο ετών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα μέρη θα ενημερώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τους προσφερόμενους όρους στους εκάστοτε πελάτες της Cardlink.

β) Για την αγορά πρακτορείας επιχειρηματικών δεσμεύσεων (factoring), θα αντικατασταθεί ο 26ος όρος της σύμβασης πρακτορείας της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνίζεται ότι η δέσμευση του προμηθευτή περιορίζεται σε εκείνες και μόνο τις απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε σύμβασης πρακτορείας, ως ακολούθως: «Ο προμηθευτής βεβαιώνει και εγγυάται με την παρούσα ότι τελεί σε γνώση των ποινικών διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.1905/1990 και ότι δεν έχει συνάψει, ούτε κατά τη διάρκεια της παρούσης θα συνάψει, άλλη σύμβαση πρακτορείας με άλλο πράκτορα για τις απαιτήσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο αυτής της παρούσης».

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εν λόγω συγκέντρωση εγκαταλείφθηκε από τα μέρη.

Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!