Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει ειδικά κατά το τελευταίο έτος επενδύσει στην καινοτομία και στην ψηφιακή της αναβάθμιση. Στο πλαίσιο αυτό, και με γνώμονα την ανάγκη ψηφιακής μετάλλαξης των δημόσιων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, από σήμερα θα παρέχονται από την ιστοσελίδα της ΕΑ εκσυγχρονισμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πολίτες, 

Η ΕΑ προσδοκά ότι οι «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» θα συνεισφέρουν μεταξύ άλλων στην παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την Ε.Α. πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και τους δημόσιους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Ε.Α. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επίσης θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της, και τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των εργασιών της και των παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που θα παρέχονται στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, στοχεύουν, ειδικά στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας COVID-19, στη διενέργεια ηλεκτρονικά όλων των διαδικαστικών θεμάτων που τους αφορούν ή τους απασχολούν ή/και τη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της Αρχής, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας ή/και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Περαιτέρω μέσω εφαρμογής οι συναλλασσόμενοι με την ΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τηλέ-συνάντηση με στελέχη της ΕΑ για τα θέματα που τους απασχολούν.

Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν σε : 

 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, διαβάστε το έντυπο των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.