Πέμπτη, 28 Μαϊος 2020

Δελτίο Τύπου - Έλεγχος συμμόρφωσης ΑΡΓΟΣ

Θέμα: Εισήγηση επί του ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») θα συνεδριάσει στις 14 Ιουλίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του Ν. 3959/2011, τη συμμόρφωση της εταιρείας «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» (εφεξής και «Άργος») με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της,[1] στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής Έντυπου Τύπου κατά το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά της εταιρίας Άργος για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της Άργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου.[2] Στις 15.05.2020 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της ΕΑ (ΦΕΚ Β΄ 1852/15.05.2020).[3]

Κατά την Εισήγηση, επί του ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρίας της Άργος, με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, διαπιστώνονται τα κατωτέρω:

1. Η συμμόρφωση της Άργος προς τα σημεία ΙΙ.1, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 του  Διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ. Εντούτοις, με δεδομένο ότι στο σημείο ΙΙ.2 του Διατακτικού προβλέπεται η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων, λαμβανομένου υπόψη, μεταξύ άλλων, και του δημοσίου συμφέροντος, για μεμονωμένες όμως εκδοτικές επιχειρήσεις, η διαδικασία αυτή απέβη ατελέσφορη και ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο βιωσιμότητας συνεπεία της εφαρμογής της ΝΕΠ-2019, να διαταχθεί:

            α) Η διεξαγωγή/συνέχιση/ανάληψη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Άργος και:

                        i)  των εκδοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υπέγραψαν μεν τη νέα εμπορική πολιτική της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία ΙΙ.2 και ΙΙ.3 του Διατακτικού, αντιπροσωπεύουν δε ικανό αριθμό εντύπων (28,8%), όμως βάσει των στοιχείων του φακέλου, ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο βιωσιμότητας  λόγω της ΝΕΠ-2019.

                        ii) των εκδοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υπογράψει μεν συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας με βάση τη ΝΕΠ-2019, όμως, βάσει των στοιχείων του φακέλου, ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο βιωσιμότητας λόγω της ΝΕΠ-2019, εφόσον το επιθυμούν.

            β) Η διεξαγωγή/συνέχιση/ανάληψη των διαπραγματεύσεων, μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και των ανωτέρω υπό 1α στοιχ. i) και ii) εκδοτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σημείο ΙΙ.2 του Διατακτικού να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης της ΕΑ επί της παρούσας Εισήγησης. Η Άργος να ενημερώσει σχετικά αμελλητί και εγγράφως τις ως άνω υπό  1α στοιχ. i) και ii) επιχειρήσεις.  προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εν λόγω ενημέρωση.

            γ) Η συνέχιση της διανομής του έντυπου Τύπου, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους της παλαιάς εμπορικής πολιτικής της Άργος, κατά τα οριζόμενα στο σημείο ΙΙ.3 του Διατακτικού σε σχέση με τις ως άνω υπό 1α σημ. i) εκδοτικές επιχειρήσεις και όσες εκ των υπό 1α σημ. ii) εκδοτικών επιχειρήσεων επιθυμούν την εκ νέου ανάληψη διαπραγματεύσεων, με απώτατο χρονικό όριο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά τα οριζόμενα αμέσως ανωτέρω υπό  1 β).

2. Να προβεί η ΕΑ στον ορισμό Εμπειρογνώμονα/ Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 7 Ν. 3959/2011 και 20 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής, παρουσία του οποίου θα διεξαχθούν οι υπό 1α διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και των υπό 1α στοιχ.  i) και ii) εκδοτικών επιχειρήσεων, ο/οι οποίος/οι να διασφαλίσει/-ουν την απρόσκοπτη, προσήκουσα και ομαλή διενέργεια των διαπραγματεύσεων αυτών. Εναλλακτικώς, να ορισθεί από τα μέρη διαιτητής με το ως άνω αντικείμενο από λίστα προσώπων που θα υποδείξει η ΕΑ και εντός προθεσμίας που θα θέσει η τελευταία. Το/-α ορισθέν/-τα, κατά τα ανωτέρω, (φυσικό/-ά ή νομικό/-ά) πρόσωπο/-α (Εμπειρογνώμων ή Διαιτητής) να είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνο/-ας για την τήρηση των σχετικών πρακτικών, για την αιτιολογημένη έγγραφη αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως προς τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων και την έγγραφη τεκμηριωμένη επιβεβαίωση της λήψης υπόψη, κατά τις σχετικές διαπραγματεύσεις, των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο ΙΙ.2 του Διατακτικού, και ιδίως του δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας τόσο της ΑΡΓΟΣ, όσο και των εκδοτικών επιχειρήσεων. Τα ακριβή καθήκοντα του/των Εμπειρογνώμονα/μόνων/Διαιτητή να προσδιορισθούν στην απόφαση της ΕΑ επί της παρούσας Εισήγησης. Η μη υπαγωγή των ως άνω μερών σε διαιτησία, εφόσον ορισθεί κατά τα ανωτέρω, Διαιτητής, να είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση της υπογραφής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και της αντισυμβαλλόμενής της εκδοτικής επιχείρησης, με όρους κοινής αποδοχής τους, στην οποία θα περιέχεται ρητή παραίτηση από την επιλογή για υπαγωγή τους σε διαιτησία κατά τα ανωτέρω.

3. Να μην καταπέσει σε βάρος της Άργος το επαπειλούμενο πρόστιμο σύμφωνα με το σημείο ΙΙ.4 του Διατακτικού της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ. 

 

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

 

 

[1] Βλ. σχετικά https://www.epant.gr/apofaseis-gnomodotiseis/item/919-apofasi-687-2019.html.

[2] Βλ. δελτία τύπου σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της: https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/730-deltio-typou-ekdosi-apofasis-epi-tis-aftepa­ggeltis-lipsis-as­f­alis­ti­kon-metron.html (στα ελληνικά / in Greek) και https://www.epant.gr/en/enimerosi/press-releases/item­/916-press-relea­se-de­cision-of-the-competition-commission-ordering-interim-measures.html (στα αγγλικά / in English).

[3] Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της ΕΑ της 16ης Μαΐου 2020, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της:  https://www.epant.gr/­eni­me­r­osi/nea/item/920-anakoinosi-dimosiefsis-apofasis.html.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!