Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜBΟΥΛΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Α' ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμός προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2022/S 221-635514 

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 177146

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και τη διεύθυνση: www.epant.gr

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Φυσικό αντικείμενο

Αντικείμενο των υπηρεσιών της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η υποστήριξη του έργου της EA για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σε ζητήματα οικονομικών του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21Α του ν. 3959/2011.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Οι δημοπρατούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79311400.

Εκτιμώμενη αξία

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (262.880€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (212.000 €) ΦΠΑ: πενήντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα Ευρώ (50.880 €).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

H διαδικασία θα περιγραφεί αναλυτικότερα στο β' στάδιο του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ανέρχεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της. Με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για δύο ακόμα (2) έτη.

Στα συνημμένα:

  1. Η Διακήρυξη
  2. Η Περίληψη Διακήρυξης
  3. Η Προκήρυξη TED
  4. ΕΕEΣ σε μορφή pdf και xml
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!