Παρασκευή, 15 Μαϊος 2020

Δελτίο Τύπου - Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε σχέση με την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού (Covid-19)

Θέμα: Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε σχέση με την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού (Covid-19)

H Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στην παρούσα συγκυρία που η χώρα δοκιμάζεται από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19), έχει συστήσει ήδη από τις 20.3.2020  ειδική ομάδα κρούσης Covid-19_Competition, η οποία έχει προβεί σε πληθώρα δράσεων τόσο για την εφαρμογή των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας κατά την παρούσα συγκυρία, όπως στον κλάδο υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού καθώς και στον ευρύτερο κλάδο τροφίμων, όσο και για την ενημέρωση επιχειρήσεων και κοινού.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις και ήδη επεμβαίνει για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με γνώμονα τη διαφύλαξη της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, τη προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και την οικονομική ανάπτυξη. Στις 20.3.2020 η ΕΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, απέστειλε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε 4056 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού. Με τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, έγινε εξαγωγή των στοιχείων 3300 περίπου εταιριών που απάντησαν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων από πολυπληθή ομάδα ειδικών επιστημόνων, οικονομολόγων και οικονομέτρων, για την ταχεία ολοκλήρωση της διερεύνησης τυχόν αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στην αλυσίδα διανομής των εν λόγω προϊόντων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει επίσης προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα για τις επιχειρήσεις που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της ΕΑ, ενδεχομένως επιβάλλοντας και κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 38, παράγραφος 3 ν. 3959/2011. Διαβάστε περισσότερα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΑ αποφάσισε να εκκινήσει αυτεπάγγελτες έρευνες σε κλάδους όπου υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων στον ανταγωνισμό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας προϊόντων, κυρίως διατροφής (ενδεικτικά αναφέρονται οι ζωοτροφές, σιτηρά, γάλα, αυγά, κοτόπουλα και εσπεριδοειδή) με την αποστολή ερωτηματολογίων καθώς και με τη διενέργεια επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων με τη συνδρομή Περιφερειακών Ενοτήτων ανά την Ελλάδα, σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων. Διαβάστε περισσότερα

Έργο, επίσης, της ομάδας κρούσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού, υπό την μορφή ερωταπαντήσεων. Τα θέματα που διαπραγματεύονται οι συγκεκριμένες ερωταπαντήσεις (Q&A), αφορούν στις περιπτώσεις που: α) κάθετες συμπράξεις αναφορικά με μέγιστες τιμές επιτρέπονται σε φυσικά ή και ηλεκτρονικά καταστήματα, β) οριζόντιες συμφωνίες μεταξύ πραγματικών ή/και δυνητικών ανταγωνιστών για ανταλλαγή πληροφοριών, έρευνα και ανάπτυξη, εμπορία, διανομή και διαχείριση προϊόντων, προσέλκυση και ανταλλαγή ανθρωπίνου δυναμικού επιτρέπονται, γ) νομοθετικές ρυθμίσεις με προσωρινό χαρακτήρα σε περίοδο κρίσης εξαιρούν συγκεκριμένες ενδεχομένως αντι-ανταγωνιστικές συμπεριφορές λόγω δημοσίου συμφέροντος, καθώς και αναφορικά με το δ) ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μιας δεσπόζουσας επιχείρησης, ε) ποια η σχέση νομοθετικών μέτρων παρέμβασης και δικαίου του ανταγωνισμού, στ) τι προβλέπεται με την υπ’ αριθ. 68/2020 ΠΝΠ σχετικά με την αισχροκέρδεια και ζ) ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η σύναψη συμφωνιών και αποφάσεων για τον προγραμματισμό της ποσότητας του νωπού γάλακτος που πρόκειται να παραχθεί για περίοδο έξι (6) μηνών από παραγωγούς και διάφορες ενώσεις τους.

Στην ιστοσελίδα Ομάδα Κρούσης κατά αντιανταγωνιστικών πρακτικών λόγω Covid-19 οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν, επίσης, να δουν τις αντίστοιχες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού μελών-κρατών της ΕΕ καθώς και εθνικών αρχών ανταγωνισμού εκτός ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία κλπ). Στη συγκεκριμένη σελίδα οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας σε άλλες χώρες, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την υγειονομική κρίση και σε ποιες περιπτώσεις αυτές έχουν επιτραπεί από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Πρωταρχικός στόχος της ομάδας αυτής είναι η δημιουργία ενός κόμβου συγκέντρωσης των ερωτημάτων φορέων και επιχειρήσεων σχετικά με πρωτοβουλίες που προτίθενται να λάβουν, και τη συμβατότητα αυτών με το δίκαιο ανταγωνισμού. Σε κάθε σχετικό ερώτημα, η ανταπόκριση της Υπηρεσίας θα είναι άμεση.

Η ΕΑ ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να απευθυνθούν σε αυτήν ως θεσμικό φορέα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η Αρχή μας είναι έτοιμη και πρόθυμη να παρέχει συμβουλή και καθοδήγηση στις επιχειρήσεις που έχουν αμφιβολίες και ερωτήσεις για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε μία τέτοια εξαιρετική συγκυρία καθώς και να προσφέρει καθοδήγηση για κάθε πρωτοβουλία που θέλουν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις. 

Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός μας παραμένει η συνεχής προσαρμογή της ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στις νέες συνθήκες της οικονομίας, κατά τη διάρκεια και ύστερα από την κρίση δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας.

Τέλος, τονίζουμε ότι η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς θα εξακολουθήσει να εξετάζει κατά άμεση προτεραιότητα, παράνομες συμπράξεις και μονομερείς καταχρηστικές πρακτικές που θα υποπέσουν στην αντίληψή της, μέσω καταγγελίας, αίτησης επιείκειας από μέλος καρτέλ, ή άλλων πηγών πληροφόρησης (τύπος, διαδίκτυο, δημόσιες ανακοινώσεις κ.λπ.) και θα επιβάλλει αυστηρότατες κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν παρόμοιες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

Για οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε να υποβάλετε σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες της Ομάδας Κρούσης, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο covid19_competition@epant.gr, αναφέροντας το όνομά σας, την ιδιότητά σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 210 8809241, 697 8020662 και 210 8809219 κατά τις ώρες 10:00π.μ. με 12:00 το μεσημέρι.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!