Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018

Δελτίο Τύπου - Διευθέτηση υπόθεσης

Θέμα: Διευθέτηση υπόθεσης Παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού από τις εταιρίες «Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως και Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου – Ευρώπη» και «Άργος Ανώνυμη Εταιρία Πρακτορεύσεως Διαχειρίσεως και Μεταφορών».

Με την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφασή της η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Ε.Α.) που εκδόθηκε κατά την απλοποιηµένη διαδικασία ∆ιευθέτησης ∆ιαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση ΕΑ, µετά από αιτήµατα υπαγωγής στη διαδικασία αυτή των εταιριών: α) «Ανώνυµη Εταιρεία Πρακτορεύσεως και ∆ιανοµής Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου – Ευρώπη» και β) «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» αποφάσισε οµόφωνα, ότι οι εν λόγω εταιρίες έχουν παραβεί τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισµού των άρθρων 1 του ν. 703/77 (ήδη ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (ήδη 101 ΣΛΕΕ). µε τη συµµετοχή τους σε οριζόντιες συµφωνίες ή/και εναρµονισµένες πρακτικές.

Ειδικότερα, µε βάση το σκεπτικό της απόφασης τα δύο Πρακτορεία συµµετείχαν σε αντιανταγωνιστική σύµπραξη που συνίστατο σε οριζόντιες συµφωνίες ή/και εναρµονισµένες πρακτικές µε αντικείµενο τον καθορισµό κοινής εµπορικής και τιµολογιακής πολιτικής (προµηθειών), τον περιορισµό της διάθεσης, την κατανοµή πελατείας και την εντεύθεν νόθευση του ανταγωνισµού στην αγορά διανοµής τύπου.

Για την παράβαση αυτή, επιβλήθηκε πρόστιµο, ύψους 150.000 ευρώ στην ΕΥΡΩΠΗ και 350.000 ευρώ στο ΑΡΓΟΣ . Για τη συνεργασία και τις παραδοχές τους, η Επιτροπή Ανταγωνισµού. µείωσε τα επιβαλλόµενα πρόστιµα για κάθε εµπλεκόµενη εταιρία κατά 15%, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Πληροφορίες για τη νεοπαγή ∆ιαδικασία ∆ιευθέτησης ∆ιαφορών παρέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Νο.3 της Ε.Α. και στην υπ’ αριθ. 628/2016 της Ε.Α.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!