Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018

Δελτίο Τύπου - Δεσμεύσεις της εταιρίας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

Θέμα: Δεσμεύσεις της εταιρίας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών της εταιρίας «Κ.Σ. Χολής ΑΕΒΕΕ» αναφορικά με ενδεχόμενες παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού σε σχέση με όρους του εξουσιοδοτημένου δικτύου πώλησης και παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση σε αυτοκίνητα οχήματα υπό το σήμα NISSAN

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχθηκε, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την εταιρία ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε, για παύση πιθανολογούμενων από μέρους της παραβάσεων στην αγορά παροχής τεχνικών πληροφοριών επισκευής και συντήρησης (ομόφωνα) και στην αγορά ανταλλακτικών οχημάτων (κατά πλειοψηφία). Οι κάθετες πρακτικές που εξετάστηκαν και οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η εταιρία αφορούν (α) την πολιτική της έναντι των ανεξάρτητων επισκευαστών κατά την παροχή πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχημάτων NISSAN, και (β) τους όρους παροχής εκπτώσεων στο πλαίσιο των μη σύντομης διάρκειας1 «κεντρικών» εκπτωτικών προγραμμάτων παροχής τεχνικής εξυπηρέτησης από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο NISSAN, τα οποία συνάπτει η εταιρία με πελάτες της για την παροχή υπηρεσιών service σε τρίτους που ο πελάτης θα υποδείξει (π.χ. πελάτες ασφαλιστικών εταιριών ή τραπεζικών ιδρυμάτων, κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων NISSAN).

Συγκεκριμένα, η εταιρία ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύτηκε ιδίως ως προς τα ακόλουθα:

(α) Να παρέχει άμεση, πλήρη και ισότιμη πρόσβαση με αυτή που παρέχει στο εξουσιοδοτημένο δίκτυό της, σε τεχνικές πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχημάτων NISSAN, σε ανεξάρτητους επισκευαστές, παραγωγούς και διανομείς ανταλλακτικών, κατασκευαστές επισκευαστικού εξοπλισμού εργαλείων, συνδέσμους/ σωματεία ανεξάρτητων επισκευαστών, εκδότες τεχνικών εντύπων, λέσχες αυτοκινήτου, επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμής, καθώς και επιχειρήσεις που προσφέρουν κατάρτιση σε επισκευαστές. Ειδικότερα, η εταιρία θα παρέχει πρόσβαση ιδίως στις ακόλουθες πληροφορίες: τεχνική πληροφόρηση και εκπαιδευτικό υλικό για την επισκευή και συντήρηση όλων των μοντέλων ΝISSAN που κυκλοφόρησαν από το 1996 και εφεξής και των ανακλήσεων αυτών, πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαγνωστικά και λοιπά εργαλεία, προσκλήσεις για συμμετοχή σε τεχνικά σεμινάρια και άμεση κοινοποίηση αυτών (μέσω εφαρμογών άμεσης ενημέρωσης), τιμοκατάλογος ανταλλακτικών Nissan, στοιχεία επακριβούς ταυτοποίησης ανταλλακτικών Nissan, κ.α. Οι τεχνικές πληροφορίες θα παρέχονται σε μόνιμη βάση μέσω δικτυακού τόπου, με αντίστοιχα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και ευκολίας ανεύρεσης των ζητούμενων πληροφοριών με τα συστήματα πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο, και με δυνατότητα χρήσης εφαρμογών άμεσης ενημέρωσης. Η εταιρία δεσμεύεται να επικαιροποιεί το περιεχόμενό της ιστοσελίδας ταυτόχρονα με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο, να παρέχει επαρκή τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας, ώστε να μην καθίσταται πρακτικά αδύνατη ή δυσχερής η χρήση της λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών, της υποστήριξης και της συντήρησης της, και να δημιουργήσει εξειδικευμένο Helpdesk προς το σκοπό αυτό. Η όποια τυχόν οικονομική επιβάρυνση για την πρόσβαση στην τεχνική πληροφόρηση δεν θα είναι υψηλότερη από την όποια οικονομική επιβάρυνση των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών και θα είναι ανάλογη με τον όγκο των πληροφοριών στις οποίες ζητείται πρόσβαση, με δυνατότητα κατανομής ανά λεπτό/ώρα/μήνα/χρόνο. Αντίστοιχα, το όποιο κόστος συμμετοχής σε τεχνικά σεμινάρια θα είναι το ίδιο για τους ανεξάρτητους και τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές, ενώ δεν θα εισάγονται περιορισμοί ως προς την συμμετοχή ανεξάρτητων επισκευαστών. Για την επίλυση τυχόν διαφορών σε σχέση με την παροχή τεχνικών πληροφοριών, θεσπίζεται από την εταιρία θέση διαμεσολαβητή και προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησία.

(β) Οι εκάστοτε προβλεπόμενες σε «κεντρικά» εκπτωτικά προγράμματα τιμές εργατοώρας ή ανταλλακτικών θα είναι ανώτατες και οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές θα δύνανται στο πλαίσιο αυτών να τιμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε τιμές μικρότερες από τις εκάστοτε ανώτατες ή/και να παρέχουν επιπλέον έκπτωση κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, ενώ η συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά θα είναι προαιρετική.

Οι αποφάσεις αποδοχής δεσμεύσεων δεν διαλαμβάνουν οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παραβάσεων, ενώ σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την ίδια απόφασή της, απέρριψε ομόφωνα τις λοιπές αιτιάσεις των προαναφερόμενων καταγγελιών ως προς όλους τους καταγγελλόμενους (ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε, NISSAN EUROPE S.A.S, NISSAN INTERNATIONAL S.A, SPX Service Solutions Germany GmbH και οκτώ συνδεδεμένες με ή νυν και πρώην μέλη του δικτύου) σε σχέση με τους όρους λειτουργίας του εξουσιοδοτημένου δικτύου NISSAN στο χρονικό διάστημα από το 1998 έως το 2012 (όπως περιορισμός δυνατότητας καθορισμού τελικής τιμής πώλησης αυτοκινήτων NISSAN και ανταλλακτικών, περιορισμός ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, εφαρμογή διαφορετικής λιανικής τιμής πώλησης οχημάτων ανάλογα με τη χώρα ταξινόμησης τους, απαγόρευση διασταυρούμενων πωλήσεων, μη γνωστοποίηση κριτηρίων δημιουργίας πρόσθετων εγκαταστάσεων, γενική υποχρέωσης κοινοποίησης των συμβάσεων με εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, υποχρέωση αποκλειστικής προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών, υπέρμετρη ρήτρα μη ανταγωνισμού κ.α.), καθώς και τις αιτιάσεις για παραβίαση από την εταιρία ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. του άρθρου 2α ν. 703/1977.

1 Ήτοι διάρκειας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!