Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Δελτίο Τύπου - Δημοσίευση της Οδηγίας 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Θέμα: Δημοσίευση της Οδηγίας 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

Στις 14 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 11 της 14.1.2019, σ. 3 έως 33) η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Η νέα Οδηγία θα συμπληρώσει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, καθώς με την παροχή αρμοδιοτήτων στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) προκειμένου να είναι αποτελεσματικές αρχές επιβολής, θα γίνει πραγματικότητα η ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού του αποκεντρωμένου συστήματος επιβολής που θεσπίστηκε με τον εν λόγω Κανονισμό.

Η Οδηγία παρέχει στις ΕΑΑ τις αρμοδιότητες να επιβάλλουν πιο αποτελεσματικά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και διασφαλίζει ότι οι ΕΑΑ διαθέτουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και τους αναγκαίους πόρους, καθώς και αρμοδιότητες επιβολής της νομοθεσίας και προστίμων. Η άρση των εμποδίων τα οποία δεν επιτρέπουν στις ΕΑΑ να επιβάλουν αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή της νομοθεσίας αναμένεται ότι θα συμβάλει στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και θα δώσει τέλος στη μειονεκτική θέση στην οποία περιέρχονται καταναλωτές και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στη ζημία την οποία υφίστανται, λόγω αυτών των εμποδίων.

Με την Οδηγία εισάγονται συμπληρωματικές ρυθμίσεις και αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ΕΑΑ, την ύπαρξη επαρκών οικονομικών, ανθρώπινων, τεχνικών και τεχνολογικών πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των αρχών, την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ ΕΑΑ για την επίδοση διαδικαστικών πράξεων και την επίδοση και εκτέλεση αποφάσεων, το πρόγραμμα επιείκειας καθώς και τους περιορισμούς χρήσης πληροφοριών κατά την πρόσβασή τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η προθεσμία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των Κρατών Μελών είναι διετής από το χρόνο δημοσίευσης της Οδηγίας (4.2.2021).

Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στον κάτωθι ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.011.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL% 3A2019%3A011%3ATOC

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!