Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου - Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών – Απόφαση στο κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Θέμα :Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών – Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 (πρώην άρθρου 1 του Ν. 703/1977), όπως ισχύει, και 101 ΣΛΕΕ στο κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την ομόφωνη απόφασή της ΕΑ 670/2018, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασή της, έκρινε ότι η δευτεροβάθμια Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων καθώς και ένδεκα (11) συνολικά κατά τόπους πρωτοβάθμιοι Σύνδεσμοι1, μαζί με τις αντίστοιχες Αστικές Εταιρίες και Ταμεία Αρωγής τους που εντάχθηκαν στην ως άνω διαδικασία, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, πρώην 1 του ν. 703/1977 περί απαγορευμένων συμπράξεων και 101 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή τους σε οριζόντιες συμπράξεις για τον καθορισμό ελάχιστων ή ενιαίων αμοιβών στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων.Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την ομόφωνη απόφασή της ΕΑ 670/2018, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασή της, έκρινε ότι η δευτεροβάθμια Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων καθώς και ένδεκα (11) συνολικά κατά τόπους πρωτοβάθμιοι Σύνδεσμοι1, μαζί με τις αντίστοιχες Αστικές Εταιρίες και Ταμεία Αρωγής τους που εντάχθηκαν στην ως άνω διαδικασία, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, πρώην 1 του ν. 703/1977 περί απαγορευμένων συμπράξεων και 101 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή τους σε οριζόντιες συμπράξεις για τον καθορισμό ελάχιστων ή ενιαίων αμοιβών στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων.

Η απόφαση εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία διευθέτησης, μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους των ελεγχόμενων για την υπαγωγή τους στην εν λόγω διαδικασία και της συνακόλουθης οριστικής δήλωσης τους περί αποδοχής των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν. Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, οι ως άνω ενώσεις επιχειρήσεων έλαβαν μέρος σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις, ιδίως όσον αφορά στην τιμολογιακή εναρμόνιση και ειδικότερα τον καθορισμό κατά περίπτωση ελάχιστης ή ενιαίας αμοιβής θεώρησης ή / και εκπόνησης μελέτης – σχεδίου


1 Ειδικότερα οι: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και οι ακόλουθοι κατά τόπους πρωτοβάθμιοι Σύνδεσμοι Ηλεκτρολόγων: 1) Περιφερειακός Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων «Ο ΒΑΤΤ» Ν. Αχαΐας, 2) Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν. Θεσσαλονίκης, 3) Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ιωαννίνων-Ηπείρου, 4) Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Δωδεκανήσου, 5) Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου, 6) Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Λασιθίου, 7) Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ρεθύμνου, 8) Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν. Χανίων, 9) Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Πειραιά, 10) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΕΣΗΠΑΜΤΕ), και 11) Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Πάρου, καθώς επίσης και στις πρακτικές Αστικών Εταιριών ή Ταμείων Αρωγής που σχετίζονται με ορισμένους εκ των ανωτέρω Συνδέσμων, ήτοι: του Ταμείου Αρωγής Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ιωαννίνων-Ηπείρου, της Αστικής Εταιρίας Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου, της Αστικής Εταιρίας Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Εργοληπτών Ρεθύμνου, της Αστικής Εταιρίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Για ένα επιπλέον εμπλεκόμενο στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής μέρος, το οποίο δεν υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο πλαίσιο έκδοσης της Υπεύθυνης ΔήλωσηςΕγκαταστάτη (ΥΔΕ), για τη διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων για την έκδοσηΥΔΕ, για τη διενέργεια ελέγχων και επανελέγχων στο πλαίσιο έκδοσης ΥΔΕ, για τηντοποθέτηση υλικών στήριξης, για την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων καλής λειτουργίαςεγκαταστάσεων καταστημάτων (προς ΟΤΑ και πυροσβεστική), για την εκπόνησησχεδίων τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και για τις λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες μέσωτης σύνταξης τιμοκαταλόγων λοιπών ηλεκτρολογικών εργασιών / υλικών, υπό τοσυντονισμό της Ομοσπονδίας τους μέσω και των Περιφερειακών Κλιμακίων.

Η εν λόγω οριζόντια σύμπραξη υλοποιήθηκε, κυρίως, μέσω καταστατικών διατάξεων ήδιατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας των Ενώσεων, ενεργειών και αποφάσεων τωνεμπλεκομένων μερών, μέσω υιοθέτησης μηχανισμών είσπραξης και τήρησης τωνελάχιστων ή ενιαίων αμοιβών, διανομής των αμοιβών μεταξύ του Συνδέσμου και τωνηλεκτρολόγων μελών τους, εφαρμογής τιμοκαταλόγων, παρακολούθησης τηςσυμμόρφωσης των μελών με την απόφαση της ένωσης επιχειρήσεων, κ.λπ.

Για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβλήθηκαν στις εμπλεκόμενες ενώσεις επιχειρήσεωνπρόστιμα συνολικού ύψους εκατόν σαρανταπέντε χιλιάδων δέκα ευρώ και ενενήντα έξιλεπτών (145.010,96€), μειωμένα κατά 15%, όπως προβλέπεται, για τη συνεργασία τωνδιευθετούντων μερών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και τηνανεπιφύλακτη παραδοχή από μέρους τους της συμμετοχής και ευθύνης τους στιςπαραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Επίσης, επιβλήθηκαν στις εμπλεκόμενες Ενώσεις επιχειρήσεων: παύση και παράλειψητης διαπιστωθείσας παράβασης και σειρά μέτρων όπως απαλοιφή από τα Καταστατικάτους και τους Κώδικες Δεοντολογίας κ.λπ. των διατάξεων που αντίκεινται στις διατάξειςτου νόμου, ανάκληση αποφάσεων/ ανακοινώσεων/ τιμοκαταλόγων που αφορούν στονκαθορισμό τιμών, ενημέρωση μελών των ενώσεων ηλεκτρολόγων για την απαλοιφή τωνως άνω διατάξεων, την ανάκληση των αντιανταγωνιστικών αποφάσεων / ανακοινώσεων /τιμοκαταλόγων που αφορούν στον καθορισμό τιμών και την υποχρέωσή τους να μηνεμπλακούν στο μέλλον σε παρόμοιες πρακτικές καθορισμού τιμών στο πλαίσιο τηςένωσης επιχειρήσεων ή μεταξύ των μελών της ένωσης, δημοσίευση σε τοπικέςεφημερίδες, κ.ά.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!