Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου – Περί αναπομπής υπόθεσης 

Θέμα: Περί αναπομπής υπόθεσης (ΕΑ 245/ΙΙΙ/2003) μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 1103/2017 αναπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για νέα νόμιμη κρίση από την ΕΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 703/1977

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») θα συνεδριάσει την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022, για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης στο πλαίσιο της κατ’ αναπομπής εξέτασης της υπόθεσης, τα κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου και άλλα διοικητικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 9 ν. 703/1977.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αριθ. 1103/2017 απόφασή του ανέπεμψε την εν θέματι υπόθεση στην ΕΑ για νέα νόμιμη κρίση σύμφωνα με το άρθρο 9 ν. 703/1977, κατά τα μέρη που αφορούν στη διαπίστωση παραβάσεων του άρθρου 2 ν. 703/1977 λόγω των παραλείψεων της ΑΕΠΙ: (α) να προβαίνει σε πλήρη λογοδοσία προς τα μέλη της για τα συνολικά έσοδα και έξοδά της ανά κατηγορία δικαιώματος· και (β) να προβλέπει τη συμμετοχή των δημιουργών κατά τη λήψη των αποφάσεών της σχετικά με το Αμοιβολόγιο, τον Κανονισμό Διανομής και την παρακράτηση και διάθεση του ποσοστού επί των εισπράξεων για λογαριασμό των αλλοδαπών Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. Η ΕΑ δεν δύναται να υπεισέλθει εκ νέου στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης επί της οποίας έχει ήδη αποφανθεί τελεσίδικα το Διοικητικό Εφετείο, κρίνοντας ότι οι ανωτέρω παραλείψεις της ΑΕΠΙ συνιστούν μη εύλογους συναλλακτικούς όρους κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977.  

Η ΑΕΠΙ έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με την υπ’ αριθ. 454/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σύμφωνα με την εισήγηση, με συνεκτίμηση του σταδίου της πτωχευτικής διαδικασίας, προτείνεται η επιβολή μηδενικού προστίμου από την ΕΑ καθώς θα ήταν αδύνατη και θα στερείτο νοήματος η είσπραξη οποιουδήποτε προστίμου τυχόν ήθελε επιβληθεί στην ΑΕΠΙ. Επιπλέον, προτείνεται η μη επιβολή λοιπών διοικητικών μέτρων του άρθρου 9 παρ. 1 ν.703/1977, καθώς τυχόν επιβολή διοικητικών μέτρων παρίσταται ως αλυσιτελής.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!