Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021

Δελτίο Τύπου – Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά μίσθωσης, προμήθειας χημικών τουαλετών (742/2021)

Θέμα: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά μίσθωσης, προμήθειας, χημικών τουαλετών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 742/2021 ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τις σχετικές Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι εταιρείες i) ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ii) ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, iii) Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ (δ.τ. ΓΛΑΡΟΣ), iv) ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ και v) ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

Η ΕΑ επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ήτοι, ποσού 60.078,0 ευρώ, για την ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ποσού 52.942,0 ευρώ για την ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, ποσού 13.259,0 ευρώ για την Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ (δ.τ. ΓΛΑΡΟΣ), ποσού 72.954,0 ευρώ για την ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ, ποσού 258,0 ευρώ για την ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Σύνολο προστίμων: €199.491).

Η απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των μερών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.

Με βάση την έρευνα της Υπηρεσίας και τα όσα αποδέχθηκαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες κατά τη διαδικασία διευθέτησης, προέκυψε ότι οι ως άνω εταιρείες, ανά ζεύγη,  προέβησαν σε οριζόντιες συμπράξεις που είχαν ως αντικείμενο τη νόθευση διαγωνισμών και κατανομή αγορών πριν την υποβολή οικονομικών προσφορών, προσδιορισμού μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης, απομάκρυνσης, καθαρισμού και γενικότερης διαχείρισης χημικών τουαλετών σε οργανισμούς ΝΠΔΔ και ιδιωτικούς φορείς.

Αναφορικά, δε, με τη διάρκεια των ως άνω συμπράξεων ανά ζεύγη, αυτές έφεραν τα χαρακτηριστικά ενιαίας και διαρκούς παράβασης καθώς οι επιμέρους συμφωνίες/εναρμονισμένες πρακτικές που συνήφθησαν/υιοθετήθηκαν κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, κατά περίπτωση, παρουσίαζαν χρονική συνέχεια και κοινά χαρακτηριστικά, ήτοι χαρακτηρίζονται από ταυτότητα στόχων, μεθόδων και εμπλεκομένων (ταυτότητα αντικειμένου και υποκειμένων).

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων (νόθευση διαγωνισμού), με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 101 ΣΛΕΕ καθώς δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί επηρεασμός του ενδοενωσιακού εμπορίου. 

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για την τρίτη περίπτωση που προσέρχεται για διευθέτηση το σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και σε στάδιο χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική Εισήγηση, γεγονός το οποίο αυξάνει τη διαδικαστική αποτελεσματικότητα της ΕΑ.