Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Δελτίο Τύπου - Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών – Πρόγραμμα Επιείκειας: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά επίπλων και επαγγελματικού εξοπλισμού (703/2020)

Θέμα: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά επίπλων και επαγγελματικού εξοπλισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασή της, έκρινε ότι για την εταιρεία «Κ. Παπαναστασίου Έπιπλα Γραφείου Ανώνυμη Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΗΤΡΟΥ» πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιείκειας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 526/2011 Απόφασης ΕΑ και χορήγησε το ευεργέτημα της επιείκειας με πλήρη απαλλαγή από το πρόστιμο κατά την παρ. 47 της Απόφασης αυτής και για την εταιρεία «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» αποδέχθηκε την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υποβλήθηκε από αυτήν και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ποσού 29.013,59 ευρώ.

Η απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των μερών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.

Με βάση την έρευνα της Υπηρεσίας και τα όσα αποδέχθηκαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες κατά τη διαδικασία διευθέτησης, προέκυψε ότι οι εταιρείες ΠΗΧΑΣ και ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ συμφώνησαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο διαγωνισμού για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού του πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ο οποίος προκηρύχτηκε με την υπ’ αριθ. 06/2015 διακήρυξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 02.09.2015.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων (νόθευση διαγωνισμού), με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 101 ΣΛΕΕ καθώς δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί επηρεασμός του ενδοενωσιακού εμπορίου.

Η ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ συνέδραμε ουσιαστικά στη διερεύνηση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και με την απόφασή της η ΕΑ της χορήγησε πλήρη απαλλαγή από την καταβολή προστίμου. Με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή μείωσε κατά 15% το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην ΠΗΧΑΣ, όπως προβλέπεται, για τη συνεργασία στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και την ανεπιφύλακτη παραδοχή της συμμετοχής και ευθύνης τους στις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για την δεύτερη περίπτωση που προσέρχεται για διευθέτηση το σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και σε στάδιο χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική Εισήγηση, γεγονός το οποίο αυξάνει τη διαδικαστική αποτελεσματικότητα.