Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020

Απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. επί της D MARINAS HELLAS Α.Ε

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 13 Ιανουαρίου 2020, ως τροποποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020, γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η επιχείρηση Venilia Investments S.A.R.L. αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο επί της επιχείρησης D Marinas Hellas A.E.
  2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι:

(i) Η εταιρεία Venilia Investments S.A.R.L. είναι εταιρεία συμμετοχών που συστάθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019, η οποία ελέγχεται εμμέσως από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μέσω ορισμένων επενδυτικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου που ανήκουν σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η CVC δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα κυρίως στην αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας μέσω της Hellenic Healthcare.

(ii) H εταιρεία D Marinas Hellas A.E. δραστηριοποιείται στην αγορά εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων (μαρίνων) στην Ελλάδα. Η εταιρεία ελέγχει σήμερα τις εταιρείες  ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ και ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.