Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 165/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η εξέταση της από 11/7/2000 (α.π. 1411) αίτησης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.», για την χορήγηση άδειας παρέκκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η από 5/7/2000 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση της εταιρείας αυτής με την εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προ της έκδοσης της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.