Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 20 Μαϊος 2003

Απόφαση 237/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 24.9.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας με την επωνυμία Β. ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατά της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΑΙΣ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Ν.703/1977, όπως ισχύει, για παράβαση των άρθρων 1 και 2, του ανωτέρω
νόμου.