Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2006

Απόφαση 309/2006

Λήψη απόφασης επί των παρακάτω υποθέσεων:

1) Η με αρ. πρωτ. 5161/5.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 2196/29.4.2004 αίτησης της εταιρείας PEPSICO ΗΒΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

2) Η με αρ. πρωτ. 916/5.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρείας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 4114/6.8.2004 καταγγελίας του πρατηριούχου […].

3) Η με αρ. πρωτ. 6335/7.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρείας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 2615/16.7.2003 καταγγελίας του […] κατά της ανωτέρω εταιρίας.

και 4) Η με αρ. πρωτ. 6336/7.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν των με ημ. αρ. πρωτ. 2431/1.7.2003, 2721/24.7.2003 και 2804/4.8.2003 καταγγελιών των […], ιδιοκτήτη Σούπερ Μάρκετ και […] συζ. […] πρατηριούχου, κατά της ανωτέρω εταιρείας.