Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2006

Απόφαση 307/2006

Καθορισμός της κατά πενταμελή τμήματα λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.