Επιλέξτε γλώσσα:  
Σύνθετη αναζήτηση
 
Διαβάστε τις Αποφάσεις της Επιτροπής από το 1995
  Αποφάσεις 2003
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  > Αποφάσεις  > Αποφάσεις 2003 
Aναζήτηση αποφάσεων
Συμπληρώστε την λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή/και την ημερομηνία και πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
  Αναζήτηση
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 235/ΙΙΙ/2003
ΤΑΜ Holding B.V. AGB ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.
Αποθήκευση σε PDF
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Ηλίας Βλάσσης,
Θεόδωρος Δεληγιαννάκης,
Παναγιώτης Μαντζουράνης,
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, κωλυόμενου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου,
Χαρίσιος Ταγαράς και
Νικόλαος Βέττας
Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της τακτικής Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου.
Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 9.10.2003 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, απόκτηση ελέγχου επί της εταιρείας AGB ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «AGB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» από την εταιρεία TAM Holding BV., η οποία θα λάβει χώρα βάσει του από 25.9.2002 Προσυμφώνου Αγοραπωλησίας Μετοχών.
Στη Συνεδρίαση παρέστησαν α) η εταιρεία TAM Holding BV. διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Εμμανουήλ Δρυλλεράκη και β) η εταιρία AGB ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε. μετά του νομίμου εκπροσώπου της Σπυρίδων Ζαβιτσάνο, Μέλος του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή αυτής.
Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της Γραμματείας και πρότεινε την μη απαγόρευση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, διότι δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος συντάχθηκε με την εισήγηση της Γραμματείας, απάντησε σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε τη μη απαγόρευση της κρινόμενης συγκέντρωσης.
Κατόπιν απεχώρησαν εκ της αιθούσης οι ενδιαφερόμενες εταιρίες και η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνδιασκεφθείσα και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας, τους ισχυρισμούς, τις απόψεις και τις εξηγήσεις των εταιριών και την ενώπιον της διεξαχθείσα διαδικασία,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ι. Στις 9.10.2002 η εταιρεία TAM Holding B.V. (εφεξής ΤΑΜ ή η Αγοράστρια) γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, την επικείμενη εξαγορά από αυτήν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AGB ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «AGB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (εφεξής AGB Hellas ή η Εταιρεία), που κατέχει η εταιρεία ΔΕΛΤΑ Singular Α.Ε. (εφεξής ΔΕΛΤΑ Singular ή η Πωλήτρια). Η γνωστοποιηθείσα πράξη θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο από 25.9.2002 Προσύμφωνο Αγοραπωλησίας Μετοχών, που υπεγράφη μεταξύ της Αγοράστριας, της Πωλήτριας και της AGB Holding BV (Εγγυήτριας), εταιρείας του Ομίλου AGB, στον οποίο ανήκει και η Αγοράστρια.
Η Αγοράστρια, κατέχει ήδη ποσοστό 27% επί του μετοχικού κεφαλαίου της AGB Hellas και είναι μία εκ των ιδρυτριών αυτής.
Μετά τη συγκέντρωση η συμμετοχή της ΤΑΜ στην AGB Hellas θα ανέλθει σε 77% ενώ η ΔΕΛΤΑ Singular, η οποία με την γνωστοποιηθείσα συμφωνία μεταβιβάζει το σύνολο των μετοχών της στην Εταιρεία, θα πάψει να μετέχει σ’ αυτή.
 
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ © 2007
Όροι χρήσης Valid CSS!
Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία